ชีวิตคนเรามันสั้น
[chii wít kon rao man sân]
Life is short.

จงทำในสิ่งที่ชอบ
[jong tam nai sìng tîi châwp]
Do what you like.

และรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
[láe ráp pìt châwp nai sìng tîi tam]
And be responsible for what you do.

เพราะอดีตกับปัจจุบัน
[práw adìit gàp pàdjuban]
Because the past and the present

มันห่างกันแค่วินาทีเดียว
[man hàang gan kâe wínaatii diao]
are just one second apart.

[ * – – – V o c a b u l a r y – – – * ]

ชีวิต [chii wít] life
คนเรา [kon rao] we people
มัน [man] it, a word used to emphasize the subject (of the sentence)
สั้น [sân] short
จง [jong] + verb : formal imperative form (used in written language)
ทำ [tam] to do
สิ่งที่ [sìng tîi] the thing that…
ชอบ [châwp] to like
และ [láe] and
รับผิดชอบ [ráp pìt châwp] to be responsible for
เพราะ [práw] because
อดีต [adìit] the past
ปัจจุบัน [pàdjuban] the present
ห่างกัน [hàang gan] apart
แค่ [kâe] just
วินาที [wínaatii] second (time)
เดียว [diao] only one

Related posts:
จง [jong] + verb (http://pickup-thai.com/be-yourself/)
สิ่งที่ [sìng tîi] the thing that (http://pickup-thai.com/expectationsvsreality/)

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *