Script:

The girl: หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น Nǔu yàak dâi pôr tîi dee kwàa níi. Pôr tîi mâi pen bâi. Pôr tîi meǔan kon èun I want a better father, a father who’s not mute, a father who is like everybody else.

[The message on the blackboard]
ลูกไอ้ใบ้ Lûuk aî bâi A Mute’s Child

The girl: พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ Pôr tîi dâi yin nai sìng tîi nǔu yàak bòrk. Pôr tîi phûut dâi léaw kôr kâo jai nǔu dâi. A father who can hear what I want to tell him, a father who can speak and understand me.

[Dialog in sign language]
The nurse interpreting: อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะครับหมอ Yàa hâi lûuk pen arai ná kráp mǒr. Please doctor, don’t let anything happen to my daughter.

The father to the doctor: ผมมีเงิน ผมมีบ้าน หมอเอาไปเลย ลูกต้องไม่ตาย Pǒm mee ngern. Pǒm mee bâan. Mǒr ao pai loei. Lûuk tông mâi taai. I have money. I have a house. Take everything I have. My daughter must not die.

[Interpretation of the father’s sign language]

ลูกต้องกินเยอะๆ จะได้โตเร็วๆ Lûuk tông gin yéryér jà dâi toe waiwai Eat a lot so you grow up fast!

ต้องตั้งใจเรียน Tông tâng jai rian Pay attention in class, OK?

ลูก.. จะต้องมีความสุข Lûuk .. jà tông mee kwam sùk My daughter .. must be so happy!

[The message on the cake]
Happy Birthday ขอให้ลูกมีแต่ความสุข รักลูก Kǒr hâi lûuk mee tàe kwam sùk. Rák lûuk. Happy Birthday. I wish you all the happiness. Love you, my daughter.

The father: พ่อเกิดมาเป็นใบ้ พ่อขอโทษ พ่อพูดไม่ได้เหมือนพ่อคนอื่น แต่พ่ออยากให้หนูรู้ว่า พ่อรักหนูมากที่สุด Pôr kèrd maa pen bâi. Pôr kǒr tôde. Pôr phûut mâi dâi meǔn kon eùn tàe pôr yàak hâi nǔu rúu wâa pôr rák nǔu mâak tîi sùd. I was born as a mute. Sorry for that. I cannot talk like other fathers but I want you to know that I love you more than anything.

The father to the doctor: เอาเลือดของผมไป Ao leûat kǒng pǒm pai Take my blood!

Commercial: บางที อาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด Baang tii àadja mâi mee pôr tîi dee tîi sùd tàe mee pôr tîi rák khun mâak tîi sùd. Sometimes, there might not be a perfect father but a father who loves you more than anything.

ดูแลคนที่ดูแลคุณ ไทยประกันชีวิต Duulae kon tîi duulae khun. Thai pràkan cheewít. Take care of the people who take care of you. Thai Life Insurance.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *