สวัสดีปีใหม่ 2024 ค่ะ
[sà wát dii bpii mài sǎwng pan yîi sìp sìi kâ]
Happy New Year 2024

ขอให้ทุกคนมีแต่
[kǎw hâi túk kon mii tàe]
We wish you nothing but

ความสุข
[kwaam sùk]
happiness

ความเจริญ
[kwaam ja rəən]
prosperity

ความร่ำรวย
[kwaam râm ruai]
wealth

ความสำเร็จ
[kwaam sǎm rét]
success

และสุขภาพที่ดีค่ะ
[láe sùkkapâap tîi dii kâ]
and health

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *