ถ้าคุณทำได้ จงช่วยผู้อื่น
[tâa khun tam dâai, jong chûai pûu èun]
Help others if you can.

ถ้าคุณทำไม่ได้
[tâa khun tam mâi dâai]
If you can’t,

อย่างน้อย จงอย่าทำร้ายผู้อื่น
[yàang nói, jong yàa tam ráai pûu èun]
at least don’t hurt them.

ดาไล ลามะ : Dalai Lama

[ – – – Vocabulary – – – ]

ถ้า [tâa] if
จง + verb [jong] imperative form
ช่วย [chûai] to help
ผู้อื่น [pûu èun] other people 
อย่างน้อย [yàang nói] at least
อย่า + verb [yàa] do not + verb!
ทำร้าย [tam ráai] to hurt

Remark*
จง [jong] and ผู้อื่น [pûu èun] are formal and generally used in the written language. When spoken, use ให้ [hâi] (or nothing) for orders or commands and คนอื่น [kon èun] for “other people” instead.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *