7 Funny Cheesy Pick Up Lines

  1. A: รู้ไหม แต่ละวันผมคิดถึงคุณแค่ 2 ครั้ง [rúu mái, tàe lá wan phǒm kíd teǔng khun kâe sǎwng kráng] You know, each day there are only two times when I think of you. B: ตอนไหน [tawn nǎi] When? A: ตอนหลับกับตอนตื่น [tawn làp gàp tawn tèun] When I’m sleeping and when I’m awake. – – – … Continue reading 7 Funny Cheesy Pick Up Lines