ข้อสอบ O-Net พ.ศ. 2557
[kâw sàwp O-Net paw sǎw sǎwng hâa hâa jèt]
Entrance Examination 2014.

ข้อไหนเจ็บปวดหัวใจที่สุด
[kâw nǎi jèb pùad hǔa jai tîi sùd]
Which one of the following hurts the most?

1. ฉันรักผัวเขา [chán rák pǔa káo]
I love her husband.

2. ผัวเขารักฉัน [pǔa káo rák chán]
Her husband loves me.

3. เขารักผัวฉัน [káo rák pǔa chán]
She loves my husband.

4. ผัวฉันรักเขา [pǔa chán rák káo]
My husband loves her.

Vocabulary – – – – – *

ข้อสอบ [kâw sàwp] examination
พ.ศ. [paw sǎw] Buddhist year
ข้อ [kâw] item
เจ็บปวด [jèb pùad] to hurt / to be hurt
หัวใจ [hǔa jai] heart
ผัว [pǔa] an informal colloquial term for husband (often considered impolite)
เขา [káo] she/her/he/him

How to Read the Year in Thai?
There are two ways to read the year. For example, the year 2557 can be read either as “sǎwng hâa hâa jèt” [two five five seven] or “sǎwng pan hâa rói hâa sìp jèt” [two thousand five hundred fifty seven]. The year 2018 can also be read either as “sǎwng sǔun nèung pàed” [two zero one eight] or “sǎwng pan sìp pàed” [two thousand eighteen].


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *