ร้อน [ráwn] = hot
เย็น [yen] = cool
หนาว [nǎo] = cold
สบายๆ [sabaai sabaai] = nice
ลมแรง [lom rang] = windy
หิมะตก [hìmá tòk] = snowing
ฟ้าครื้ม [fáa kréum] = cloudy
ฝนตก [fǒn tòk] = raining
ฝนตกปรอยๆ [fǒn tòk proi proi] = showering
ฝนตกหนัก [fǒn tòk nàk] = raining hard
ร้อนอบอ้าว [ráwn òb âo] = hot and humid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *