ร่มไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฝนหยุดตก
[rôm mâi dâi tùuk sâang kêun maa pêua hâi fǒn yùt tòk]
The umbrella was not invented to stop the rain from falling.

แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเดินต่อไปได้ท่ามกลางสายฝน
[tàe man tùuk sâang kêun maa pêua hâi rao dern tàw pai dâi tâam glaang sǎai fǒn]
But it was invented so that we could keep on walking in the rain.

[ Vocabulary – – – * ]

ร่ม [rôm] umbrella
สร้างขึ้น [sâang kêun] to invent / to build / to create

(สาย)ฝน [(sǎai) fǒn] rain
หยุด [yùt] to stop
ตก [tòk] to fall
เดิน [dern] to walk
ท่ามกลาง [tâam glaang] in / in the middle of / among

Click here to learn all the meanings of “ไม่ได้ [mâi dâi]”

[ Grammar – – – * ]

verb + ต่อไป [tàw pai] : to continue doing something
ถูก [tùuk] + someone + verb : to be/ to get + past participle by someone [passive voice]
เพื่อให้ [pêua hâi] + someone + verb : so that…


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *