ในชีวิตนี้
[nai chiiwít níi]
In this life…

สิ่งใดที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณ
[sìng dai tîi yùu něua gaan khûap khum kwǎng khun]
Whatever is beyond your control

สิ่งนั้นกำลังสอนให้คุณรู้จักปล่อยวาง
[sìng nán gamlang sǎwn hâi khun rúu jàk plòi waang]
is teaching you how to let go.


[ V o c a b u l a r y – – – *]

ชีวิต [chiiwít] life
สิ่ง [sìng] thing
ใด [dai] which
ที่ [tîi] that… (relative pronoun)
เหนือ [něua] beyond
การควบคุม [gaan khûap khum] control
สอนให้ [sǎwn hâi] to teach (someone).. to (verb)..
รู้จัก [rúu jàk] to know (how to…)
ปล่อยวาง [plòi waang] to let go

Remarks*
1. The word “ใด [dai]” is only used in the written language. When spoken, we use “ไหน [nǎi].”
2. Instead of “สิ่ง(ที่)…” [sìng tîi] meaning “the thing (that)…,” when talking informally, we tend to say “อะไร(ที่)…” [arai tîi]. Although the two words are interchangeable in most cases when used in this context, there are also cases where they aren’t.

Examples

ฉันไม่ชอบอะไรที่เข้าใจยาก
[chán mâi châwp arai tîi kâo jai yâak]
I don’t like things that are difficult to understand.

อะไรที่ได้มาง่ายๆมักจะไม่มีค่า
[arai tîi dâi maa ngâai ngâai mák jà mâi mii kâa]
Things that you obtain easily tend to be of little value.

อย่าไปคิดถึงอะไรที่ทำให้เธอทุกข์เลย
[yàa pai kíd teǔng arai tîi tam hâi ter túk loei]
Don’t think about things that hurt you.

ผมไม่ค่อยจะอยากได้อะไรที่คนอื่นเขาอยากได้กันเท่าไหร่
[phǒm mâi kôi ja yàak dâi arai tîi kon èun káo yàak dâi gan tâo rài]
I tend to not want things that other people usually want.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *