restaurant

ซีร็อคโค ภัตตาคารเปิดโล่งที่สูงที่สุดในโลก
[Sirocco pát-taa-kaan pèrd lông tîi sǔng sîi sùd nai lôke]
Sirocco, the highest open-air restaurant in the world,

ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนี่เองค่ะ
[tâng yùu tîi grungthêp nîi eng kà]
is located right here in Bangkok!

มีใครเคยไปมาแล้วบ้างคะ
[mii krai koei pai maa léaw bâng ká]
Has anyone been there?

【- Vocab & Grammar – 】

1. ภัตตาคาร pát-taa-kaan: upscale restaurant
2. เปิดโล่ง pèrd lông: open-air
3. Adjective + ที่สุดในโลก (tîi sùd nai lôke): the most … in the world
4. ตั้งอยู่ (tâng yùu) + preposition: to be located in/on/at etc.
5. เคย (koei) + verb + แล้ว (léaw): to have done something

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *