ที่สุดแห่งความเสียดายคือ ตายไปแล้ว ใช้เงินไม่หมด
[tîi sùd hàeng kwaam sǐa daai keu dtaai pai léaw chái ngern mâi mòt]
The most regrettable thing is to die before using up all your money.

ที่สุดแห่งความสลดคือ ใช้เงินหมด แล้วยังไม่ตาย
[tîi sùd hàeng kwaam salòt keu chái ngern mòt léaw yang mâi dtaai]
The saddest thing is after having used up all your money, you’re still alive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *