ขอบคุณ [kàwp khun]+ ที่ [tîi] + verb
Thank you for…
E.g.
ขอบคุณที่เข้าใจ
[kàwp khun tîi kâojai]
Thank you for understanding.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ขอโทษ [kǎw tôde] + ที่ [tîi] + verb
Sorry for…
E.g.
ขอโทษที่มาสาย
[kǎw tôde tîi maa sǎai]
Sorry for coming late.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *