ประเทศไทย pràthêet thai = Thailand
เมืองไทย meuang thai = Thailand
คนไทย kon thai = Thai people
ชาวไทย chaao thai = Thai people
ภาษาไทย paasăa thai = Thai language
ตัวอักษรไทย tua àksŏrn thai = Thai character
สำเนียงไทย sămniang thai = Thai accent
สำนวนไทย sămnuan thai = Thai idiom
กลอนไทย glorn thai = Thai poetry
วัฒนธรรมไทย wáttanátham thai = Thai culture
ประเพณีไทย pràpenii thai = Thai tradition
อาหารไทย aahăan thai = Thai food
ขนมไทย kanŏm thai = Thai dessert
ธงชาติไทย thongchâat thai = Thai flag
ดนตรีไทย dontrii thai = Thai music

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *