983956_438482552916455_1185914002_n


. . [Thai Tea] . .

If you say “Thai iced tea” or even “ชาไทย (Chaa Thai)” and Thai people don’t have a clue what you’re talking about, try “ชานมเย็น (Chaa-nom-yen)”! Most people in Thailand actually know the so-called “Thai tea” by either this name or “ชาเย็น (Chaa-yen)”

ชา [chaa] = Tea
นม [nom] = Milk
เย็น [yen] = Cold

Continue reading What Thai People Call “Thai Tea”

1555374_534367696661273_1685353831_n

[yàak dâai peûan, lên Facebook]
Want friends? Use Facebook.

[yàak dâai pûu tìdtaam, lên Twitter]
Want followers? Use Twitter.

[yàak yùu kon diaw, lên Google+]
Want to be alone? Use Google+.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

yàak + verb = want to (do something)
yàak dâai + noun = want (something)…

Continue reading It Depends on What You Want

942131_434103046687739_1632566176_n
เวลาที่เราแอบชอบใครในเฟสฯ
[welaa tîi rao àp châwp krai nai Face]
When we secretly like someone on Facebook,

เรามักไม่กล้าโพสต์บอกให้เขารู้หรอก
[rao mák mâi glâa post bàwk hâi káo rûu ràwk]
we usually wouldn’t have the courage to post anything to reveal our feelings to that person.

แต่เราจะตามกดไลค์แทน ไลค์แม่งทุกอย่างที่เขาโพสต์
[tâe rao jà dtaam gòt like tan, like mâng túk yàang tîi káo post]
Instead, we’d “like” every god damn thing that that person posts

ยกเว้นรูปคู่กับแฟน
[yókwén rûup kûu gàp fan]
except the photos of them with their partner..…

Continue reading Everything but…

1924937_559095347521841_1240271492_n
ตื่น [tèun] : to wake up, to be awake
ง่วง [ngûang] : to be tired/ sleepy
นอน [nawn] : to sleep, to be asleep

Continue reading My Life

45797_453725598058817_726191066_n

อกหักคือประสบการณ์ ขึ้นคานคือชะตากรรม
[òk hàk keu prasòpkaan, keûnkaan keu chataagam]
Heartbreak is an experience. Staying single forever is fate.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ขึ้นคาน [keûn kaan] / แต่งงาน [tàeng ngaan] / อยู่เป็นโสด [yùu pen sòde]

Have you ever heard of the word “ขึ้นคาน” [keûn kaan] and wondered what it meant?…

Continue reading Staying Single Forever

1004762_443395202425190_1350013309_n
วิธีบอกเลิกแฟน [wítii bàwk lêrk fan]
How to end a relationship with your girlfriend.

เราเลิกกันเถอะ [rao lêrk gan tèr]
= “Let’s break up.”

วิธีบอกเลิกเพื่อน [wítii bàwk lêrk pêuan]
How to end a relationship with your friend.

เป็นแฟนกันไหม [pen fan gan mái]
= “Will you be my girlfriend?”

Continue reading How to End a Relationship

You’ll be happy if you can figure out what is written in this message.
Try reading it and find out why.

1551748_545833935514649_1892255452_n

Here is what’s written – – – >

“เฉพาะคนหน้าตาดีถึงอ่านออก”
[chapáw kon nâataa dii těung àan àwk]
Only good-looking people can read this.

 …

Continue reading Can You Read This?

1538742_564801546951221_693557427_n
ครูสอนสังคม [khru sǎwn sǎng kom]
:: Social Studies teacher

ครูสอนดนตรี [khru sǎwn don trii]
:: Music teacher

ครูสอนพิมพ์ดีด [khru sǎwn pim dìit]
:: Typewriting teacher

ครูสอนถ่ายภาพ [khru sǎwn tàai pâap]
:: Photography teacher

ผู้อำนวยการ [phûu am nuai gaan]
:: School principal…

Continue reading My Teachers

1947327_553216434776399_1067578831_n

ความสุขมีความหมายก็ต่อเมื่อได้แบ่งปัน
[kwaam sùk mii kwaam mǎai gâw tàw mêua dâai bàng pan]

Happiness only has a meaning when it is shared.

[ – – – – – Grammar – – – – – ]
ต่อเมื่อ [tàw mêua] only when… / on the condition that…

 …

Continue reading Happiness

389601_429088597189184_506128929_n

แล้วไง
[léaw ngai]
So what?

คุณและ 13 คนหาได้แยแสเรื่องนี้ไม่
[khun láe sìp sǎam kon hǎa dâi yae sǎe rêuang níi mâi]
You and 13 people don’t give a damn about this post.

Wouldn’t it be fun if Facebook really had this button? ( ^ o ^ )

Continue reading So What?

1017083_536657786432264_1680754012_n

ข้าวเหนียวมะม่วงสีธงชาติไท
[kâao niǎo má muâng sǐi tong châat Thai]

ข้าว [kâao] rice
เหนียว [niǎo] sticky
มะม่วง [má muâng] mango
สี [sǐi] color
ธงชาติ [tong châat] national flag
ไทย [tai] Thai

Credit: “ออกญาศรีไสยณรงค์” Facebook Page

Continue reading Mango with Sticky Rice

10150657_569229216508454_1337555996_n

เมื่อแม่พาผมไปแพลทตินั่ม
When my mom takes me to Platinum,
[mêua mâe paa phǒm pai Platinum]

หรือร้านขายเสื้อผ้าเครื่องสำอาง
a clothes store or a makeup store…
[rěu ráan kǎai sêu pâa krêuang sǎm aang]

– – – – –

สิ่งที่แม่หา
What my mom looks for
[sìng tîi mâe hǎa]

สิ่งที่ผมหา
What I look for
[sìng tîi phǒm hǎa]…

Continue reading When My Mom Takes Me to Shop with Her