1017083_536657786432264_1680754012_n

ข้าวเหนียวมะม่วงสีธงชาติไท
[kâao niǎo má muâng sǐi tong châat Thai]

ข้าว [kâao] rice
เหนียว [niǎo] sticky
มะม่วง [má muâng] mango
สี [sǐi] color
ธงชาติ [tong châat] national flag
ไทย [tai] Thai

Credit: “ออกญาศรีไสยณรงค์” Facebook Page

Continue reading Mango with Sticky Rice

10150657_569229216508454_1337555996_n

เมื่อแม่พาผมไปแพลทตินั่ม
When my mom takes me to Platinum,
[mêua mâe paa phǒm pai Platinum]

หรือร้านขายเสื้อผ้าเครื่องสำอาง
a clothes store or a makeup store…
[rěu ráan kǎai sêu pâa krêuang sǎm aang]

– – – – –

สิ่งที่แม่หา
What my mom looks for
[sìng tîi mâe hǎa]

สิ่งที่ผมหา
What I look for
[sìng tîi phǒm hǎa]…

Continue reading When My Mom Takes Me to Shop with Her

“ก็ต่อเมื่อ [gâw tàw mêua]” is a conjunction quite commonly used by the Thais to express that something will not happen unless something else happens or something else is true. It can be translated as “only if,” “on the condition that,” “unless” or “when,” depending on how you structure the sentence. It’s often used together with the word “เท่านั้น” [tâo nán], which is placed at the end of the sentence to emphasize the meaning.…

Continue reading ก็ต่อเมื่อ “gâw tàw mêua”

10003272_573958032702239_5470000524962536973_n

ไปดวงจันทร์ ถ่ายแค่ 5 รูป

[pai duangjan, tàai kâe hâa rûup]
Went to the moon and took only 5 photos.

เข้าห้องน้ำ รัวไป 37 รูป
[kâo hâwng náam,rua pai sǎam sìp jèt rûup]
Went to the restroom and took 37.
Continue reading Men VS. Women

Good news! Now that we’ve completed all the 3 courses, you can enjoy learning Thai with PickupThai Podcast more than ever with the biggest discounts ever offered!!!


Creamy Coconut [Beginner]
Original price: $2.89/lesson
This course has 33 lessons (including 3 free samples)
Get 10 Lessons for $28.90 USD only $25 USD ($2.50 each) save $3.90
Get 20 Lessons for $57.80 USD only $45 USD ($2.25 each) save $12.80
Get 30 Lessons for $86.70 USD only $60 USD ($2 each) save $26.70Sweet Green [Intermediate] & Spicy Red [Advanced]
Original price: $5.89/lesson
Each course has 35 lessons (including 2 free samples)

Get 11 Lessons for $64.79 USD only $55 USD ($5 each) save $9.79
Get 22 Lessons for $129.58 USD only $88 USD ($4 each) save $41.58
Get 33 Lessons for $194.37 USD only $99 USD ($3 each) save $95.37

Get all 3 complete courses (30 Creamy Coconut, 33 Sweet Green & 33 Spicy Red lessons)
for $475.44 USD only $249 USD save $226.44!!!

Continue reading The Biggest Discounts in our History!

kongbeng

“ผู้ที่มีเกียรติ คือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น”
[pûu tîi mii gìat keu pûu tîi hâi gìat pûu èun]
A respectable person is a person that respects others.

– a quote by Zhuge Liang

Watch this related video on “Verb to Be” [เป็น pen / อยู่ yùu / คือ keu]. Enjoy!

Continue reading A Respectable Person

10245399_574581665973209_72794198415298288_n

จะไม่กินอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวอ้วน
[jà mâi gin arai ìik léaw, dǐaw ûan]
I won’t eat anything anymore. Otherwise, I’ll get fat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[ Grammar Time ]

1. ไม่ .

Continue reading Otherwise I’ll Get Fat

556761_500776116687098_1138934015_n

* – – – ชาเย็น VS เย็นชา – – – *

ชาเย็น [chaa-yen]: Thai iced tea
เย็นชา [yen-chaa]: Cold (indifferent, unemotional)

The Thai tea served at this café seems to be a bit different than the usual Thai tea you get.
Look at what they wrote to describe the tea!

“เย็นชาพอๆกับหัวใจแฟนเก่าคุณ”
[yen chaa paw paw gàp hǔa jai fan gào khun]
About as cold as your ex’s heart.…

Continue reading ชาเย็น VS เย็นชา

restaurant

ซีร็อคโค ภัตตาคารเปิดโล่งที่สูงที่สุดในโลก
[Sirocco pát-taa-kaan pèrd lông tîi sǔng sîi sùd nai lôke]
Sirocco, the highest open-air restaurant in the world,

ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนี่เองค่ะ
[tâng yùu tîi grungthêp nîi eng kà]
is located right here in Bangkok!

มีใครเคยไปมาแล้วบ้างคะ
[mii krai koei pai maa léaw bâng ká]
Has anyone been there?

【- Vocab & Grammar – 】

1.…

Continue reading The World’s Highest Open-Air Restaurant

PickupThai proudly introduces the first picture book ever created to teach the Thai language to non-native speakers, “วันที่น่าจดจำของเจ้าทามาโกะจอมขี้ลืม [wan tîi nâa jòt jam kɔ̌ɔng jâo Tamago jɔɔm kîi lʉʉm]” (The Unforgettable Day of Forgetful Tamago)”

learnthai_thaiscript

This picture book is particularly made for non-Thai adults learning the Thai language (beginner to intermediate), especially those who learn better visually with images.

Continue reading Tamago E-Picture book, Perfect for Learning Thai

In this video, khru Miki Chidchaya teaches how to structure sentences in different tenses; past, present and future. She also corrects common mistakes made by most learners such as adding “แล้ว” [léaw] to form a sentence in the past tense. Not only that, she will also guide you to speak more naturally like a Thai person by using structures used in colloquial language that textbooks do not mention such as using the word “เดี๋ยว” [dǐaw] in the beginning of a sentence to imply that something is going to happen in the near future.…

Continue reading Tenses: Past, Present & Future

whosyourson
Dialogue

[pâw: kraao nâa, tâa eng sàwp tòk ìik kráng, mâi tâwng maa rîak guu wâa pâw]
Father: If you fail the exams again next time, don’t call me “father”!

[lûuk: kráp]
Son: Understood.

[lǎng gaan pragàat pǒn gaan sàwp lâi]
After the announcement of the exam results.

[pâw: pǒn sàwp pen ngai bâang lûuk]
Father: What are the results, son?…

Continue reading Don’t call me “father”!

“สุดท้าย” [sùd táai] as an adjective means “the last,” for example, “คนสุดท้าย” [kon sùd táai] the last person, “วันสุดท้าย” [wan sùd táai] the last day, or “ครั้งสุดท้าย” [kráng sùd táai] the last time. But it can also function as a conjunction connecting words, phrases, and clauses in a sentence. In that case, the meaning of the word can be translated as “in the end” or “to end up doing something” depending on the context.…

Continue reading สุดท้าย “sùd táai”

IMG_5589

สมาชิก 206,351 คน
[samaachík 206,351 kon]
206,351 subscribers

ดูอยู่ 1 คน
[duu yùu 1 kon]
1 person watching

 
G r a m m a r   t i m e

“ดูอยู่ 1 คน” [duu yùu 1 kon] is derived from the full sentence “มีคนดูอยู่ 1 คน” [mii kon duu yùu 1 kon] meaning “There is one person watching.” You may have thought to say “1 คนดูอยู่” [1 kon duu yùu] but that sounds unnatural.…

Continue reading How to say “How Many” in Thai