thailand_texture
 

วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติของไทย
[wan tîi hâa tanwaakom pen wan châat kǎwng Thai]
December 5th is Thailand National Day.

วันชาติของประเทศคุณตรงกับวันที่เท่าไหร่
[wan châat kǎwng prathêet khun trong gàp wan tîi tâo rài]
When is national day celebrated in your country?

Trivia: Did you know the difference between ประเทศไทย [prathêet Thai] and เมืองไทย [meuang Thai]?…

Continue reading Thai National Day


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

๑ 1 มกราคม [mágaraakom] = January
๒ 2 กุมภาพันธ์ [gumpaapan] = February
๓ 3 มีนาคม [miinaakom] = March
๔ 4 เมษายน [maysǎayon] = April
๕ 5 พฤษภาคม [préutsapaakom] = May
๖ 6 มิถุนายน [mítùnaayon] = June
๗ 7 กรกฎาคม [garágadaakom] = July
๘ 8 สิงหาคม [sǐnghǎakom] = August
๙ 9 กันยายน [ganyaayon] = September
๑๐ 10 ตุลาคม [dtùlaakom] = October
๑๑ 11 พฤศจิกายน [préutsajìgaayon] = November
๑๒ 12 ธันวาคม [tanwaakom] = December

Tip: All months that have 31 days end with “คม” [kom], 30 days “ยน” [yon] and 28/29 days “พันธ์” [pan].…

Continue reading Wallpaper 8: Thai Numbers and Months

23316673_1376480019123214_6281944800806739237_n

นอนหลับบนรถเมล์
[nawn làp bon rótmay]
Sleeping on the bus

ที่คิดไว้
[tîi kíd wái]
What I pictured

ความเป็นจริง
[kwaam pen jing]
Reality


[ Grammar corner – – – * ]

The word “ที่” [tîi] when functioning as a relative pronoun is used like the word “that” in English. However, in some cases, the noun that it follows can be omitted.…

Continue reading Sleeping on the Bus

22279629_1927818937232938_695038949069022509_nคนอื่น [kon èun] Other people
กู [guu] Me

Grammar corner – – *

Did you know that the word “อื่น” [èun] meaning “another” or “other” is usually used in this structure -> “noun + classifier + “อื่น” [èun],” but the classifier can be omitted when it’s the same as the noun?…

Continue reading Other People VS Me

Did you know that in Thai we also have a word that has a similar usage to that of the filler word “like” in English? That’s the word “แบบ” [bàep]. The formal meaning of “แบบ” [bàep] is model, style, way, form or pattern. But it’s also used in the same way as the word “like” in English when used as a filler word, that is, it does not carry any meaning but it’s simply used to mark a pause or hesitation in speech.…

Continue reading Thai Equivalent of The Filler Word “Like”

พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and have never experienced this beautiful Thai culture before,

พรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคุณ
[prûng níi jà pen ogàat tîi dii mâak sǎmràp khun]
..tomorrow, it will be a wonderful opportunity for you.…

Continue reading Loy Grathong Festival

Did you know? Apart from “face,” “front,” “page” and “next,” the word “หน้า” [nâa] can also mean “season”? It’s an informal term for the word “ฤดู” [réuduu]. Let’s take a look at the example sentences using the word “หน้า” [nâa] with all five different meanings below.

Examples:

ดูให้หน่อย มีอะไรติดหน้ารึเปล่า
[duu hâi nòi, mii arai tìd nâa réu plào]
Can you check if there’s something on my face?…

Continue reading The Meanings of หน้า [nâa]

22228316_1927826903898808_2654162177997141679_n

ตอนไม่มีอะไรทำ
[dtawn mâi mii arai tam]
When I don’t have anything to do.

ตอนมีอะไรมากมายต้องทำ
[dtawn mii arai mâak maai dtâwng tam]
When I have lots of things to do.

[ – – Grammar Corner – – ]

“อะไร” [arai] doesn’t always mean “what.” Like in the example above, “อะไร” [arai] can sometimes mean “something,” “anything,” “nothing” or simply “thing.” Let’s take a look at other examples where “อะไร” [arai] is not used as a question word.…

Continue reading Anything, Something, Nothing

In Thai, we add the word “ขนาดนี้” [kanàad níi] or “ขนาดนั้น” [kanàad nán] after an adjective or an adverb to express a specific amount or extent of something. In other words, we say “ขนาดนี้” [kanàad níi] for “this much” and “ขนาดนั้น” [kanàad nán] for “that much.” Let’s take a look at the following examples for better understanding.…

Continue reading “This much / that much”

ทายสิคะว่า ราชากับราชินีแห่งผลไม้ไทยคือผลไม้อะไร
[taai sì ká wâa raachaa gàp raachinii hàeng pǒnlamáai Thai keu pǒnlamáai arai]
Guess what fruits are the King and the Queen of Thai fruits?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย
[chaloěi]
The answer is…

ราชาแห่งผลไม้ไทย คือ ทุเรียน
[raachaa hàeng pǒnlamáai Thai keu túrian]
The King of Thai fruits is durian!…

Continue reading The King & The Queen of Thai Fruits

babyvocab

Things that Babies Do

ร้องไห้ [ráwng hâai] to cry
หัวเราะ [hǔa ráw] to laugh
ยิ้ม [yím] to smile

ไอ [ai] to cough
จาม [jaam] to sneeze
สะอึก [sa èuk] to hiccup
งอแง [ngaw ngae] to fuss

กิน [gin] to eat
กลืน [gleun] to swallow
เรอ [rer] to burp
อ้วก [ûak] to throw up
แหวะนม [wàe nom] to spit up / to regurgitate
ดูดนิ้ว [dùud níw] to suck one’s thumb

นอน [nawn] to sleep
หาว [hǎaw] to yawn
กรน [gron] to snore
สะดุ้ง [sa dûng] to be startled
บิดขี้เกียจ [bìd kîi gìat] to stretch

ลืมตา [leum taa] to open one’s eyes
หลับตา [làp taa] to close one’s eyes
กระพริบตา [grapríp taa] to blink

ตด [tòd] to fart
ฉี่ [chìi] to pee
อึ [èu] / ขี้ [kîi] to poop
น้ำลายไหล [námlaai lǎi] to drool

นั่ง [nâng] to sit
ยืน [yeun] to stand
คลาน [klaan] to crawl
พลิกตัว [plík tua] to roll over

 

Things that We Do for Babies

ป้อน [páwn] to feed
ให้นม [hâi nom] to breastfeed
เช็ดปาก [chét pàak] to wipe one’s mouth
จับเรอ [jàp rer] to burp

ชงนม [chong nom] to prepare formula
ล้างขวดนม [láang kùat nom] to wash bottles
นึ่งขวดนม [nêung kùat nom] to sterilize bottles

อุ้ม [ûm] to hold
ปลอบ [plàwp] to comfort / to soothe
กล่อม [glàwm] to lull to sleep by singing
วางลงเปล [waang long play] to put in the cradle

อาบน้ำ [àab náam] to bathe
สระผม [sà pǒm] to wash hair
ทำความสะอาด [tam kwaam sa àad] to clean
ห่อตัว [hàw tua] to swaddle
เปลี่ยนผ้าอ้อม [plìan pâa âwm] to change diapers

 


Things that Babies Need

นม [nom] milk
นมแม่ [nom mâe] breast milk
นมผสม [nom pasǒm] formula
ขวดนม [kûat nom] bottle
จุกหลอก [jùk làwk] pacifier

ผ้ากันน้ำลาย [pâa gan námlaai] bib
ผ้าอ้อม [pâa âwm] diaper
ทิชชู่เปียก [tissue pìak] baby wipe
ผ้าห่อตัว [pâa hàw tua] swaddle blanket

เปล [play] crib
อ่างอาบน้ำ [àang àab náam] bathtub
กระโถน [gratǒne] potty
รถเข็น [rót kěn] stroller
ที่นั่งติดรถยนต์ [tîi nâng tìd rótyon] car seat
เก้าอี้สูง [ gâo îi sǔng] high chair

ตุ๊กตา [túkgataa] stuffed animal / doll
ตุ๊กตาหมี [túkgataa mǐi] teddy bear
ของเล่น [kǎwng lên] toy

 …

Continue reading Baby Vocabulary

The expression “to keep (on) doing something” or “to continue doing something” in English can be expressed in Thai by using the structure of a “verb” followed by the word “ต่อ [tàw]” which means “to extend,” “to lengthen,” or “to prolong.” For example “กินต่อ [gin tàw]” means to “keep eating” and “พูดต่อ [pûut tàw]” means to “keep talking.” You can emphasize the meaning by saying “ต่อไปเรื่อยๆ [tàw pai reuâi reuâi]” instead of only “ต่อ [tàw].…

Continue reading “To keep (on) doing…”

When you are obsessed with something you have just obtained or something new in your life, in Thai we use the verb เห่อ “hèr” to describe the obsession. It can be used with either an object, an animal or a person, as long as they are new. Let’s take a look at the examples below.…

Continue reading เห่อ “hèr”