1538742_564801546951221_693557427_n
ครูสอนสังคม [khru sǎwn sǎng kom]
:: Social Studies teacher

ครูสอนดนตรี [khru sǎwn don trii]
:: Music teacher

ครูสอนพิมพ์ดีด [khru sǎwn pim dìit]
:: Typewriting teacher

ครูสอนถ่ายภาพ [khru sǎwn tàai pâap]
:: Photography teacher

ผู้อำนวยการ [phûu am nuai gaan]
:: School principal…

Continue reading My Teachers

1947327_553216434776399_1067578831_n

ความสุขมีความหมายก็ต่อเมื่อได้แบ่งปัน
[kwaam sùk mii kwaam mǎai gâw tàw mêua dâai bàng pan]

Happiness only has a meaning when it is shared.

[ – – – – – Grammar – – – – – ]
ต่อเมื่อ [tàw mêua] only when… / on the condition that…

 …

Continue reading Happiness

389601_429088597189184_506128929_n

แล้วไง
[léaw ngai]
So what?

คุณและ 13 คนหาได้แยแสเรื่องนี้ไม่
[khun láe sìp sǎam kon hǎa dâi yae sǎe rêuang níi mâi]
You and 13 people don’t give a damn about this post.

Wouldn’t it be fun if Facebook really had this button? ( ^ o ^ )

Continue reading So What?

1017083_536657786432264_1680754012_n

ข้าวเหนียวมะม่วงสีธงชาติไท
[kâao niǎo má muâng sǐi tong châat Thai]

ข้าว [kâao] rice
เหนียว [niǎo] sticky
มะม่วง [má muâng] mango
สี [sǐi] color
ธงชาติ [tong châat] national flag
ไทย [tai] Thai

Credit: “ออกญาศรีไสยณรงค์” Facebook Page

Continue reading Mango with Sticky Rice

10150657_569229216508454_1337555996_n

เมื่อแม่พาผมไปแพลทตินั่ม
When my mom takes me to Platinum,
[mêua mâe paa phǒm pai Platinum]

หรือร้านขายเสื้อผ้าเครื่องสำอาง
a clothes store or a makeup store…
[rěu ráan kǎai sêu pâa krêuang sǎm aang]

– – – – –

สิ่งที่แม่หา
What my mom looks for
[sìng tîi mâe hǎa]

สิ่งที่ผมหา
What I look for
[sìng tîi phǒm hǎa]…

Continue reading When My Mom Takes Me to Shop with Her

“ก็ต่อเมื่อ [gâw tàw mêua]” is a conjunction quite commonly used by the Thais to express that something will not happen unless something else happens or something else is true. It can be translated as “only if,” “on the condition that,” “unless” or “when,” depending on how you structure the sentence. It’s often used together with the word “เท่านั้น” [tâo nán], which is placed at the end of the sentence to emphasize the meaning.…

Continue reading ก็ต่อเมื่อ “gâw tàw mêua”

10003272_573958032702239_5470000524962536973_n

ไปดวงจันทร์ ถ่ายแค่ 5 รูป

[pai duangjan, tàai kâe hâa rûup]
Went to the moon and took only 5 photos.

เข้าห้องน้ำ รัวไป 37 รูป
[kâo hâwng náam,rua pai sǎam sìp jèt rûup]
Went to the restroom and took 37.
Continue reading Men VS. Women