Most Thai learners probably know what “จะ” [jà] means. It means “will.” At least, most of the time it does get translated as “will,” a modal verb expressing future tense. But what you may not know is that, in spoken Thai, we also use “จะ” [jà] to say “almost,” or to express that something is going to happen in the near future or about to happen, instead of the words “เกือบ [geùab]” or “ใกล้ [glâi].”…

Continue reading จะ…แล้ว “jà…léaw”

มีเมียสวย เพื่อนอิจฉา 5 นาที
[mii mia sǔai peûan ìdchǎ hâa naatii]
If you have a beautiful wife, your friends will envy you for five minutes.

มีเมียดี เพื่อนอิจฉาตลอดชีวิต
[mii mia dii, peûan ìdchǎ talàwd chiiwít]
If you have a good wife, they will envy you their entire lives.

V o c a b u l a r y – – – *

เมีย [mia] wife (informal)
สวย [sǔai] beautiful, gorgeous
ดี [dii] good
นาที [naatii] minute
เพื่อน [peûan] friend
อิจฉา [ìdchǎ] to envy
ตลอดชีวิต [talàwd chiiwít] one’s whole life…

Continue reading Beautiful wife vs. Good wife

The word “ต้อง” [tâwng] in Thai is equivalent of the verb “must” in English. And like “must,” apart from expressing obligation, strong recommendation or necessity, “ต้อง” [tâwng] can also be used to make a deduction or a conclusion about something that is very likely to be true. But for the latter use, we don’t just say the word “ต้อง” [tâwng] by itself, we use the structure “ต้อง…แน่(เลย) [tâwng…nâe (loei)].”…

Continue reading ต้อง…แน่เลย “tâwng…nâe loei”


ถ้าคุณทำได้ จงช่วยผู้อื่น
[tâa khun tam dâai, jong chûai pûu èun]
Help others if you can.

ถ้าคุณทำไม่ได้
[tâa khun tam mâi dâai]
If you can’t,

อย่างน้อย จงอย่าทำร้ายผู้อื่น
[yàang nói, jong yàa tam ráai pûu èun]
at least don’t hurt them.

ดาไล ลามะ : Dalai Lama

[ – – – Vocabulary – – – ]

ถ้า [tâa] if
จง + verb [jong] imperative form
ช่วย [chûai] to help
ผู้อื่น [pûu èun] other people 
อย่างน้อย [yàang nói] at least
อย่า + verb [yàa] do not + verb!…

Continue reading At least…

วันนี้ เราสองคนดีใจมากค่ะ
[wanníi rao sǎwng kon dii jai mâak kâ]
Today, we’re very happy.

เราได้รับอีเมลแจ้งข่าวจากยูทูปว่า
[rao dâai ráp email jâeng kàao jàak Youtube wâa…]
We received a notification from Youtube saying that…

แชนเนิลยูทูปของเรามีคนติดตามเกิน 10,000 คนแล้ว
[channel Youtube kǎwng rao mii kon tìd tàam gern nèung mèun kon léaw]
Our Youtube channel has exceeded 10,000 subscribers.…

Continue reading We hit 10000 Subscribers!


ข้าทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน
[kâa tam ngaan jon mâi mii welaa pák pàwn]
I spend so much time working that I don’t have time to rest.

ส่วนข้าพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงาน
[sùan kâa pák pàwn jon mâi mii welaa tam ngaan]
And I spend so much time resting that I don’t have time to work.

Vocabulary – – -*

ข้า [kâa] I, me (used by people in the ancient period)
ทำงาน [tam ngaan] to work
จน [jon] …so much that…, until
พักผ่อน [pák pàwn] to rest, to relax
ส่วน [sùan] and / as for…

Continue reading Balance is Key

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ทุกคน
[sawàddii pii mài kâ túk kon]
Happy New Year, everyone!

ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราตลอดปี 2018
[khàwp khun túkkon tîi dtìd dtaam rao dtàlàwd pii sǎwng pan sìp bpàed]
Thank you for following us throughout the year 2018.

การสนับสนุนของทุกคนมีความหมายต่อเรามากๆ
[gaan sanàpsanǔn kǎwng túkkon mii khwaam mǎai dtàw rao mâak mâak]
Your support means a lot to us.…

Continue reading Happy New Year 2019

ไม่มีสิ่งใดทำให้เราเสียใจได้เท่าความคิดของเราเอง
[mâi mii sìng dai tam hâi rao sǐa jai dâai tâo kwaam kíd kwǎng rao eeng]
Nothing can hurt us as much as our own thought.

V o c a b u l a r y – – – *

ไม่มีสิ่งใด [mâi mii sìng dai] nothing
ทำให้ [tam hâi] to make… / to cause…
เสียใจ [sǐa jai] to be sad / to be hurt
ทำให้เสียใจ [tam hâi sǐa jai] to make someone sad / to hurt someone
เรา [rao] we / us
เท่า [tâo] as much as
ความคิด [kwaam kíd] thought
ของเราเอง [kwǎng rao eeng] our own….…

Continue reading Nothing…

(คุณ)จะไปลอนดอนไหม
[(khun) ja bpai London mái]
Are you going to London? (I know you’re going to Europe, is London in your itinerary?)

(คุณ)จะไปลอนดอนรึเปล่า
[(khun) ja bpai London réu plào]
Are you going to London? (I know you’re going to Europe, is London in your itinerary?)

(คุณ)จะไปลอนดอนเหรอ
[(khun) ja bpai London rǎw]
Are you going to London?…

Continue reading All the Possible Ways to Form Yes-No Questions

Private Lessons with Mary Jane
“I’ve been learning Thai with khru Jane for about six months now. At the beginning I wasn’t really sure what to expect from these Skype lessons. But a few weeks later I was completely persuaded of it. I didn’t just want to follow the structure of the exercises given, I always wanted to make my own sentences and small conversations using the vocabulary from the exercises done together.…

Continue reading A New Testimonial for Khru Jane


มาลอยกระทงเป็นคู่
[maa loy krathong pen kûu]
Celebrating the Loy krathong festival with a partner…

ทำร้ายจิตใจคนโสด
[tam ráai jìt jai kon sòde]
hurting single people’s feelings.

ปรับ 2,000 (บาท)
[pràp sǎwng pan (baht)]
Penalty 2000 Baht

[ – – – Vocabulary – – – ]

ลอยกระทง [loy grathong]: to celebrate the Loy Krathong festival
เป็นคู่ [pen kûu]: in pair / in a group of two
ทำร้ายจิตใจ [tam ráai jìt jai]: to hurt (one’s feelings)
คนโสด [kon sòde]: single person
ปรับ [pràp]: to fine

[ – – – The Story of the Thai Loy Krathong – – – ]

Every year in November, Thai people celebrate the Loy Krathong festival by floating small boats made of banana leaves on a river, lake, or canal.…

Continue reading Loy Krathong Joke & Story

“~ให้ได้” [hâi dâai] is one of the commonly used idioms in spoken Thai. It functions as an adverb modifying a verb. Thus, it generally follows a verb and often appears at the end of a sentence.

Although this idiom doesn’t have an equivalent in English and translations of this word may vary, its overall meaning is “absolutely,” “no matter what,” “at any cost,” or “without fail.”…

Continue reading ~ให้ได้ “hâi dâai”