10245399_574581665973209_72794198415298288_n

จะไม่กินอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวอ้วน
[jà mâi gin arai ìik léaw, dǐaw ûan]
I won’t eat anything anymore. Otherwise, I’ll get fat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[ Grammar Time ]

1. ไม่ . . . (อีก)แล้ว
[mâi . . . (ìik) léaw]
not . . . again/ anymore.

จะไม่มาที่นี่อีกแล้ว
[jà mâi maa tîi nîi ìik léaw]
I won’t come here again.

จะไม่ทำผิดอีกแล้ว
[jà mâi tam pìt ìik léaw]
I won’t make a mistake again.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. เดี๋ยว [dǐaw] : Otherwise / or else

จดไว้ดีกว่า เดี๋ยวลืม
[jòt wái dii gwàa, dǐaw leum]
I’m going to write it down. Otherwise, I’ll forget.

รีบกลับบ้านดีกว่า ถ้ามืดแล้วเดี๋ยวอันตราย
[rîip glàp bâan dii gwàa, tâa mêud léaw dǐaw antaraai]
I’m going home now. Otherwise, it’ll be dangerous when it gets dark.

ไม่บอกหรอก ถ้าบอกเดี๋ยวเธอโกรธ
[mâi bàwk ràwk, tâa bàwk dǐaw ter gròde]
I’m not going to tell you. If I told you, you’d be mad at me.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *