ไม่มีสิ่งใดทำให้เราเสียใจได้เท่าความคิดของเราเอง
[mâi mii sìng dai tam hâi rao sǐa jai dâai tâo kwaam kíd kwǎng rao eeng]
Nothing can hurt us as much as our own thought.

V o c a b u l a r y – – – *

ไม่มีสิ่งใด [mâi mii sìng dai] nothing
ทำให้ [tam hâi] to make… / to cause…
เสียใจ [sǐa jai] to be sad / to be hurt
ทำให้เสียใจ [tam hâi sǐa jai] to make someone sad / to hurt someone
เรา [rao] we / us
เท่า [tâo] as much as
ความคิด [kwaam kíd] thought
ของเราเอง [kwǎng rao eeng] our own….

Remark*
In colloquial language, we say “ไม่มีอะไร” [mâi mii arai] instead of “ไม่มีสิ่งใด” [mâi mii sìng dai] for “nothing.”

Click here to see example sentences using the word “เท่า” [tâo]
Click here to see example sentences using the structure “ทำให้ [tam hâi] + someone + adj.”


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *