มกราคม [mágaraakom] = January
กุมภาพันธ์ [gumpaapan] = February
มีนาคม [miinaakom] = March
เมษายน [maysǎayon] = April
พฤษภาคม [préudsapaakom] = May
มิถุนายน [mítùnaayon] = June
กรกฎาคม [garágàdaakom] = July
สิงหาคม [sǐnghǎakom] = August
กันยายน [ganyaayon] = September
ตุลาคม [tùlaakom] = October
พฤศจิกายน [préudsajìgaayon] = November
ธันวาคม [tanwaakom] = December

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *