สุภาษิตประจำวันนี้
[sùpaasìt prajam wanníi]
Proverb of the Day.

จงใช้ชีวิตให้เหมือนใช้ smartphone
[jong chái chiiwít meǔan chái smartphone]
“Live your life like how you use a smartphone.”

อะไรที่ทำให้เรามีความสุข…เซฟไว้
[arai tîi tam hâi rao mii kwaam sùk, save wái]
Save… things that you make you happy.

อะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุข…ส่งต่อ
[arai tîi tam hâi kon èun mii kwaam sùk, sòng tàw]
Forward… things that make others happy.

อะไรที่ไม่ทำให้ใครมีความสุข…ลบทิ้ง
[arai tîi mâi tam hâi khrai mii kwaam sùk, lóp tíng]
Delete… things that make no one happy.

V o c a b u l a r y  – – – *

สุภาษิต [sùpaasìt] Proverb
ใช้ชีวิต [chái chiiwít] to live one’s life
เหมือน [meǔan] like, as (preposition)
ใช้ [chái] to use, to spend
อะไรที่ [arai tîi] things that…
ทำให้ [tam hâi] to make, to cause
มีความสุข [mii kwaam sùk] to be happy
verb + ไว้ [wái] to do something for a future purpose
ส่งต่อ [sòng tàw] to forward
ลบทิ้ง [lóp tíng] to delete, to erase


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *