Script:

ชายคนหนึ่งเพิ่งพูดได้เมื่ออายุสี่ขวบ
[chaai kon nèung pêung phûut dâai mêua aayù sìi kùap]
One man could only talk when he was four years old,

อ่านหนังสือออกตอนอายุแปดขวบ และเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน
[àan năng sěu àwk tawn aayù pàed kùap, láe koei tùuk lâi àwk jàak rongrian]
could read when he was eight years old and he was also repelled from school.

เขาเคยถูกอาจารย์ระบุว่า สมองช้า ไม่ชอบสังคม
[káo koei tùuk aajaan rabù wâa samŏng cháa mâi chôrb săng kom]
He was identified by his teachers as retarded and anti-social.

เขาคนนั้นคือ Albert Einstein บิดาแห่งปรมาณู
[káo kon nán keu Albert Einstein bìdaa hàeng paramanuu]
That man is Albert Einstein, the father of the nuclear energy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ชายคนหนึ่งเป็นนักแต่งเพลงชาวเยอรมัน
[chaai kon nèung pen nák tàeng pleeng chaao yeraman]
One man was a German music composer

แต่ได้สูญเสียความสามารถในการฟังลงไปเรื่อยๆ
[tàe dâai sŭun sĭa kwaamsămâat nai gaan fang long pai rêuai rêuai]
but his hearing abilities constantly deteriorated

จนหูหนวกสนิทเมื่ออายุได้สี่สิบหกปี
[jon hŭu nùak sanìt mêua aayù dâai sìi sìp hòk pii]
until he became completely deaf at the age of 46 years old.

แต่ในช่วงบั้นปลายชีวิต เขาได้ประพันธ์เพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุด
[tàe nai chûang bân plaai chiiwít káo dâai pràpan pleeng tîi yâwd yîam tîi sùd]
But at the end of his life, he composed an excellent master piece.

เขาคนนั้นคือ Beethoven นักประพันธ์เพลงชื่อก้องโลก
[káo kon nán keu Beethoven, nák pràpan pleeng chêu gông lôke]
That man is Beethoven, the world-famous music composer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ชายคนหนึ่งเคยถูกปฏิเสธจากโรงเรียนเตรียมทหาร West Point
[chaai kon nèung koei tùuk pàtisèet jàak rongrian triamtahăan West Point]
One man was rejected admission to West Point Military School.

เขาลองสมัครใหม่ดูอีกครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธอีก
[káo long samàk mài duu ìik kráng tàe gâw tùuk pàtisèet ìik]
He tried applying again and was rejected again.

เขาลองพยายามเป็นครั้งที่สาม จึงได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียน
[káo long payayaam pen kráng tîi săam jeung dâai ráp ànúyâat hâi kâo rongrian]
He tried for the third time and was finally admitted to the school.

เขาคนนั้น คือ นายพล Douglas MacArthur
[káo kon nán keu naaipon Douglas MacArthur]
That man is General Douglas MacArthur,

ผู้พิชิตแปซิฟิกในสงครามโลกครั้งที่สอง
[pûu píchít Pacific nai sŏngkram lôke kráng tîi săwng]
the conqueror of the Pacific during the World War II.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ชายคนหนึ่งเป็นนักร้องที่เคยถูกผู้จัดการของ Grand Ole Opry ไล่ออก
[chaai kon nèung pen nákróng tîi koei tùuk pûujàdgaan kăwng Grand Ole Opry lâi àwk]
One man was a singer and was fired by the manager of Grand Ole Opry.

เคยโดนดูถูกว่า แกมันไปไม่ถึงไหน
[koei done duu tùuk wâa gae man pai mài teŭng năi]
He was insulted: “You’re not getting anywhere.

แกควรกลับไปขับรถบรรทุกมากกว่า
[gae kuan glàp pai kàp rótbantúk mâak gwàa]
You’d better go back to drive a truck!”

เขาคนนั้นคือ Elvis Presley นักร้องชื่อดังก้องโลก
[káo kon nán keu Elvis Presley, nákróng cheu dang gông lôke]
That man is Elvis Presley, the world-famous singer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ชายคนหนึ่งเป็นนักกีฬาเล่นบาสเก็ตบอลให้กับโรงเรียนมัธยม
[chaai kon nèung pen nák giilaa lên Basketball hâi gàp rongrian máttayom]
One man was a Basketball player for his high school

และเคยถูกคัดออกจากทีมโรงเรียน
[láe koei tùuk kát àwk jàak team rongrian]
and was cut out of the school team.

เขาคนนั้นคือ Michael Jordan
[káo non nán keu Michael Jordan]
That person is Michael Jordan,

หนึ่งในนักกีฬาบาสเก็ตบอลที่ทำเงินมากที่สุดในโลก
[nèung nai nák giilaa Basketball tîi tam ngern mâak tîi sùd nai lôke]
one of the top-earning basketball players in the world.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ชายคนหนึ่งชอบหมกตัวอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆ
[chaai kon nèung chôrb mòk tua yùu gàp computer naan naan]
One man liked to sit in front of his computer for a long time

และถูกเพื่อนมองว่าสกปรก บ้าคอมพิวเตอร์
[láe tùuk peûan mawng wâa sòkgapròk, bâa computer]
and was regarded by his friends as filthy and computer-addicted.

เขาเคยเสนอขายซอฟท์แวร์ระบบให้กับแอปเปิ้ล
[káo koei saněr kăai software rabòb hâi gàp Apple]
He proposed his system software to Apple

แต่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี ถูกมองว่าเป็นแค่เด็ก
[tàe tùuk pàtisèet yàang mâi yai dii, tùuk mawng wâa pen kàe dèk]
but was indifferently rejected and was looked at as just a kid.

เขาคือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft มหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลก
[káo keu Bill Gates pûu gàwtâng Microsoft mahăasèettĭi andàp tôn tôn kăwng lôke]
That man is Bill Gates, the founder of Microsoft, one of the world’s top millionaires.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ชายคนหนึ่งเคยถูกทอดทิ้งไว้ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
[chaai kon nèung koei tùuk tâwd tíng wái nai satăan líang dèk gampráa]
One man was abandoned in an orphanage.

เคยหนีเรียน ใช้ชีวิตเหลวไหล ไม่มีอนาคต
[koei nĭi rian cháai chiiwít leěo lăi mâi mii anakót]
He used to skip school, lived an irresponsible life and didn’t care about the future.

เคยแม้กระทั่งต้องเก็บกระป๋องน้ำอัดลมไปขายแลกกับเศษเงินประทังชีวิต
[koei máegràtâng tông gèp grapŏng náamàdlom pai kăai lâek gàp sèet ngern pratang chiiwít]
He even had to sell soda cans in exchange for money to sustain his life

เคยถูกบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมาไล่ออก
[koei tùuk borisàt tîi tuaeeng gàwtâng kêun maa lâi àwk]
and was fired from a company that he himself had established.

เขาคนนั้นคือ Steve Jobs เจ้าของบริษัท Apple
[káo kon nán keu Steve Jobs jáo kăwng borisàt Apple]
That man is Steve Jobs, the owner of the Apple company,

ผู้สร้างนวัตกรรมอัจฉริยะที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนทั้งโลก
[pûu sâang nawáttagam àdchariya tîi plìanplaeng wítĭi chiiwít kon táng lôke]
the creator of intelligent innovations that changed the ways of life of all people around the globe.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

คุณเคยถูกใครปฏิเสธหรือเคยล้มเหลวแบบนี้มาก่อนหรือไม่
[khun koei tùuk krai pàtisèet rěu koei lóm leěo bàep níi maa gàwn rěu mâi]
Have you ever been refused or failed like this before?

ถ้ายังไม่เคย นั่นแสดงว่าคุณยังมีโอกาสมากมายกว่าพวกเขา
[tâa yang mâi koei nân sadaeng wâa khun yang mii oogàat mâakmaai gwàa pûakkáo]
If not, it means that you still have so many more chances than them.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *