“ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง”
[tâa khun bin mâi dâai, wîng!]
If you can’t fly, run.

“วิ่งไม่ได้ก็เดิน”
[wîng mâi dâai gâw dern!]
If you can’t run, walk.

“เดินไม่ได้ก็คลาน”
[dern mâi dâai gâw klaan]
If you can’t walk, crawl.

“ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า”
[tam yàang rai gâw dâai hâi klêuan pai kâng nâa]
Do whatever you can to move forward.

A quote by Martin Luther King Jr.

บิน: [bin] to fly
วิ่ง: [wîng] to run
เดิน: [dern] to walk
คลาน: [klaan] to crawl
เคลื่อน: [klêuan] to move

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *