ปีก่อน [pii gàwn] : last year
เดือนก่อน [deuan gàwn] : last month
อาทิตย์ก่อน [aathít gàwn] : last week
วันก่อน [wan gàwn] : the other day
เมื่อวานนี้ [mêua waan níi] : yesterday
เมื่อก่อน [mêua gàwn] : before / in the past (informal)
ในอดีต [nai adìit] : in the past (formal)


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *