ถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่น
[tâa kwaam sùk kǎwng rao kêun yùu gàp kon èun]
If you depend on others to be happy,

รอให้คนอื่นทำถูกใจเรา
[raw hâi kon èun tam tùuk jai rao]
and just wait for them to do things that you like,

เราจะไม่มีวันมีความสุข
[rao jà mâi mii wan mii kwaam sùk]
you will never be happy.

Vocab – – – – – –

ความสุข [kwaam sùk] happiness
ขึ้นอยู่กับ [kêun yùu gàp] to depend on
คนอื่น [kon èun] other people
ไม่มีวัน [mâi mii wan] never / no way

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *