เมตตากรุณาคือภาษาที่คนหูหนวกได้ยิน
[mêet taa garúnaa keu phaasǎa tîi kon hǔu nùak dâiyin]
Compassion is the language that the deaf can hear,

คนตาบอดมองเห็น และคนใบ้พูดได้
[kon taa bàwd mawng hěn láe kon bâi phûut dâai]
the blind can see and the mute can speak.

Buddhist definitions:::
เมตตา [mêet taa]: loving-kindness
กรุณา [garúnaa]: compassion

1 Comment

  1. gaelee

    Beautiful Thai words written on a background of snow!
    I love it. Thankyou.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *