วันนี้ที่เมืองไทยเป็นวันเด็กค่ะ
[wanníi tîi meuang Thai pen wan dèk kâ]
Today is Children’s day in Thailand.

ทายสิคะคนไหนครูยูกิคนไหนครูมิกิ
[taai sì ká kon nǎi khru Yuki kon nǎi khru Miki]
Guess which girl is khru Yuki and which girl is khru Miki

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

เฉลย [cha-loěi]
The answer is..

คนที่ใส่ชุดว่ายน้ำสีฟ้าครูยูกิ
[kon tîi sài chúut wâai náam sǐi fáa khru Yuki kâ]
The girl in the blue swimming suit is khru Yuki.

ส่วนคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำสีเหลืองครูมิกิค่ะ
[sùan kon tîi sài chúut wâai náam sǐi leǔang khru Miki kâ]
And the girl in the yellow swimming suit is khru Miki.

[ ★ – – Vocabulary – – ★ ]

วัน [wan]: day
เด็ก [dèk]: child, children
ทาย [taai]: to guess
เฉลย [cha-loěi]: the answer
ใส่ [sài]: to put on, to wear
ชุดว่ายน้ำ [chúut wâai náam]: swimming suit
สีฟ้า [sǐi fáa]: blue
สีเหลือง [sǐi leǔang]: yellow


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *