Fun Thai Trivia

แกล้งโง่บ้างจะได้มีความสุข
[glâeng ngôo bâang ja dâai mii kwaam sùk]
Play dumb sometimes and you’ll be happy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

แกล้งโง่
[glâeng ngôo]
To play dumb

จะได้
[jà dâai]
so that…

มีความสุข
[mii kwaam sùk]
To be happy…

Continue reading “Play Dumb Sometimes”

Male polite particle::: ครับ [kráp] (always high tone!)
Female polite particles::: ค่ะ [kâ] and คะ [ká]

– – – – – When to use falling tone ค่ะ [kâ]
(in practice, often changed to low tone [kà])

1. At the end of a statement
2. After these following particles:
– เถอะ + ค่ะ [tèr kâ]
– อ่ะ + ค่ะ [à kâ]
– แหละ + ค่ะ [làe kâ]
– น่ะ + ค่ะ [nâ kâ]

– – – – – When to use high tone คะ [ká]

1.…

Continue reading Polite Particles

รู้ [rúu] is a verb meaning “to know”.
ทราบ [sâap] is a polite term for “to know”
ไม่ทราบ [mâi sâap] means “(I) don’t know”.
ทราบไหม [sâap mái] means “Do you know?”

Most Thai learners know all that. What most people don’t know is that when you use ไม่ทราบ [mâi sâap] before a question, it does not translate literally to “I don’t know,” which would not make sense.…

Continue reading “ไม่ทราบ [mâi sâap]” + question

witch-withlogo

วันฮาโลวีน [wan halloween] Halloween day
สามสิบเอ็ด [sǎam sìp èd] 31
ตุลาคม [tùlaakom] October
สีส้ม [sǐi sôm] orange
สีดำ [sǐi dam] black
ฟักทอง [fák tawng] pumpkin
ตะเกียงฟักทอง [ta giang fák tawng] Jack-o’-lantern
ลูกอม [lûuk om] candy
เทียน [tian] candle
ตะกร้า [ta grâa] basket
แม่มด [mâe mód] witch
หมวกแม่มด [mùak mâe mód] witch hat
ไม้กวาด [máai gwàad] broomstick
หม้อต้ม [mâw tôm] cauldron
ยาพิษ [yaa pít] potion
แมงมุม [maeng moom] spider
ใยแมงมุม [yai maeng moom] spider web
ค้างคาว [káang kaao] bat
แมวดำ [maew dam] black cat
นกฮูก [nók hûuk] owl
ผี [pǐi] ghost
วิญญาณ [win yaan] spirit
น่ากลัว [nâa glua] scary
หลอก [làwk] to scare
โลงศพ [long sòp] coffin
หลุมฝังศพ [lǔm fǎng sòp] grave
ศิลาหน้าหลุมฝังศพ [sìlaa nâa lǔm fǎng sòp] tombstone
โครงกระดูก [krong gra dùuk] skeleton
หุ่นไล่กา [hùn lâi gaa] scarecrow
พระจันทร์ [prá jan] the moon
บ้านผีสิง [bâan pǐi sǐng] haunted house
งานฮาโลวีน [ngaan halloween] Halloween party
ชุดฮาโลวีน [chút halloween] Halloween costume
แต่ง(ตัว)เป็น… [tàeng (tua) pen…] to dress up as…

Ex.…

Continue reading Halloween Vocabulary

ไม่อยากผิดหวัง ก็อย่าคาดหวัง
[mâi yàak pìt wǎng gâw yàa kâat wǎng]
If you don’t want to get disappointed, then don’t expect.

– – – – V o c a b – – – –

หวัง [wǎng]: to hope
คาดหวัง [kâat wǎng]: to expect
ผิดหวัง [pìt wǎng]: to be disappointed…

Continue reading Expectation

If something you see is beautiful, it is “สวย” [suǎi]
If something you hear is beautiful, it is “เพราะ” [práw]

For example:::

แฟนผมสวย [fan phǒm suǎi]
My girlfriend is beautiful.

ชุดเขาสวย [chút káo suǎi]
Her dress is beautiful.

ภาพถ่ายคุณสวย [phâap tàai khun suǎi]
Your photograph is beautiful.

เพลงซีลินดิออนเพราะ [pleeng Celine Dion práw]
Celine Dion’s songs are beautiful.…

Continue reading Beautiful

oezlxym47gsujjpivcp-o

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
[kǎw pen kâa rawng bâat túk châat pai]
I will eternally be your loyal servant.

ขอ~ [kǎw] I request / May I..? / Let me…
เป็น [pen] to be
ข้า [kâa] servant / attendant
รอง [rawng] under / to support
(พระ)บาท [(prá)bâat] foot (royal word)
ทุก [túk] every
ชาติ [châat] life / lifetime
ไป [pai] a word expressing continuity (on and on)…

Continue reading I Will Eternally Be Your Loyal Servant

img_3083

ชอบภาพนี้
[châwp phâap níi]
I like this picture.

ดูเหมือนพระองค์เป็นทุกอย่างของคนไทย
[duu meǎun prá-ong pen túk yàang kǎwng kon Thai]
It looks like the King was everything to us, Thai people.

[ – – – – Vocabulary – – – – ]

ภาพ [phâap] picture
ดูเหมือน [duu meǎun] It looks like…
พระองค์ [prá-ong] His Majesty / Her Majesty (pronoun)
ทุกอย่าง [túk yàang] everything
คนไทย [kon Thai] Thai people / Thai person…

Continue reading Everything to Us

เทศกาลกินเจปีนี้ตรงกับวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559
[têetsagaan gin jay pii níi trong gàp wan tîi 1-9 tùlaakom 2559]
The vegetarian (vegan) festival this year falls on October 1st to October 9th.

เรากินเจเพื่ออะไร
[rao gin jay pêua arai]
Why go vegan?

1. กินเพื่อสุขภาพ
[gin pêua sùkkaphâap]
For health

2. กินด้วยจิตเมตตา
[gin dûai jìt mêet taa]
For compassion (to animals)

3.…

Continue reading Why go vegan?

เทศกาลกินเจ [thêetsagaan gin jay]
The Thai Vegetarian Festival

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

อาหารที่ห้ามกินในระหว่างเทศกาลกินเจ
[aahǎan tîi hâam gin nai ráwàang thêetsagaan gin jay]
Foods That You Cannot Eat During the Vegetarian Festival

เนื้อสัตว์ [néua sàt] Meat
อาหารทะเล [aahǎan talay] Seafood
นมและไข่ [nom láe kài] Milk and Egg
หัวหอม [hǔa hǎwm] Onion
กระเทียม [gra tiam] Garlic
ต้นหอม [tôn hǎwm] Spring onion
กุยช่าย [gui châai] Chive
สุรา/เหล้า [suraa/lâo] Alcohol

That’s right, even though it’s known as a “vegetarian” festival.…

Continue reading Thai Vegetarian Festival

14370101_1585329025095697_9012956070708339299_nผู้ชายจะอ้วนขึ้นเมื่อ [pûuchaai jà ûan kêun mêua]
= Things that Make Men Gain Weight
(literal meaning: “Men will get fatter when…”)

กรรมพันธุ์ [gammapan] = Genetics 1%

บวมเบียร์ [buam bia] = Beer 2%
(literal meaning of บวม [buam]: “to be swollen”)

กินเยอะ [gin yér] = Overeating 1%

เมียกินไม่หมด [mia gin mâi mòt] = Their wives can’t finish their food 96%

 

 …

Continue reading Things that Make Men Gain Weight

img_2596

สองวันในชีวิต
[sǎwng wan nai chiiwít]
Two days in our lives

ที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย
[tîi rao mâi sǎamâat tam arai dâai loei]
on which we can’t do anything at all

คือเมื่อวานนี้กับวันพรุ่งนี้
[keu mêua waan níi gàp wan prûng níi]
are yesterday and tomorrow.

มีเพียงวันเดียว
[mii piang wan diao]
There is only one day

เป็นวันที่ดีที่สุด
[pen wan tîi dii tîi sùd]
that’s the best day,

ที่เราสามารถทำอะไรก็ได้
[tîi rao sǎamâat tam arai gâw dâai]
the day where we can do anything.…

Continue reading The Best Day

fourseasons

Everyone knows “หนึ่ง” [nèung] means “one.” But many times, we use the term “เดียว” [diaw] instead, to emphasize the meaning. You can think of it as meaning “only one.” In the contexts where we usually emphasize the fact that there is only one of something, we use the word “เดียว” [diaw] instead of “หนึ่ง [nèung].”

For example, we say “คนเดียว” [kon diaw] instead of “หนึ่งคน” [nèung kon] for “alone.” When you are alone, you are not with anyone else.…

Continue reading “รักเดียวใจเดียว” [One Love. One Heart.]

วิธีชนะอดีตได้ดีที่สุดคือการยอมรับมัน
[wítii chaná adìit dâai dii tîi sùd keu gaan yawm ráp man]
The best way to overcome your past is to accept it. …

Continue reading Overcoming Your Past