Fun Thai Trivia

“ส่องเฟส” [sàwng Face] : to stalk someone on Facebook

facebook-stalking-successful

Usually, the word “ส่อง” [sàwng] means “to look through.” For example, when you look at birds through binoculars, we use the term “ส่องนก” [sàwng nók]. When you look at your own reflection in the mirror, in Thai we say “ส่องกระจก” [sàwng gràjòk].…

Continue reading Facebook Stalking

Are you one of those people who use ไหม [mái] in a negative question like this one below?

คุณไม่ชอบกินเผ็ดไหม
[khun mâi châwp gin pèd mái]
Don’t you like to eat spicy food?

If your answer is yes, it’s time to change that habit because it’s grammatically wrong and it sounds really awkward to a Thai ear.…

Continue reading How to Form a Negative Question

wedding

ใครเคยไปงานแต่งงานของเพื่อนคนไทยมาแล้วบ้างคะ
[khrai koei pai ngaan tàeng ngaan kǎwng peâun kon Thai maa léaw bâang ká?]
Who have attended a wedding ceremony of a Thai friend?

เห็นด้วยไหมคะว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆ
[hěn dâui mái kái wâa man pen bàep níi jing jing]
Do you agree that it is just like how it’s described in the article?…

Continue reading When the Thais Get Married

ถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่น
[tâa kwaam sùk kǎwng rao kêun yùu gàp kon èun]
If you depend on others to be happy,

รอให้คนอื่นทำถูกใจเรา
[raw hâi kon èun tam tùuk jai rao]
and just wait for them to do things that you like,

เราจะไม่มีวันมีความสุข
[rao jà mâi mii wan mii kwaam sùk]
you will never be happy.…

Continue reading Happiness

[Useful Colloquial Phrases]

มานี่ [maa nîi] Come here!
เอามานี่ [ao maa nîi] Give it to me!
อยู่นั่น [yùu nân] It’s there.
ไปไหน [pai nǎi] Where are you going?

Strangely enough, all of these sentences would sound unnatural with “ที่นี่” [tîi nîi] instead of นี่ [nîi], “ที่นั่น” [tîi nân] instead of “นั่น” [nân] and ที่ไหน” [tîi nǎi] instead of “ไหน” [nǎi].…

Continue reading “ที่นี่” [tîi nîi] vs นี่ [nîi]

ลงรูปคู่เยอะ ระวังตอนเลิกจะลบไม่หมดนะมึง
[long rûup kûu yér, rawang tawn lêrk jà lóp mâi mòt ná meung]

You’re posting a lot of photos with your partner. Be careful, you might not be able to remove all of them when you break up with him/her.

ลง [long] to post something online
รูป [rûup] picture
คู่ [kûu] couple
เยอะ [yér] a lot
ระวัง [rawang] be careful
ตอน [tawn] when
เลิก [lêrk] to break up
ลบ [lóp] to remove / to erase
หมด [mòt] everything, all
มึง [meung] impolite second person pronoun, you…

Continue reading Couple Photos

ปีก่อน [pii gàwn] : last year
เดือนก่อน [deuan gàwn] : last month
อาทิตย์ก่อน [aathít gàwn] : last week
วันก่อน [wan gàwn] : the other day
เมื่อวานนี้ [mêua waan níi] : yesterday
เมื่อก่อน [mêua gàwn] : before / in the past (informal)
ในอดีต [nai adìit] : in the past (formal)…

Continue reading In the Past

ผู้ใหญ่แยกไม่ออกกับคำว่า “เถียง” กับ “อธิบาย”
[pûu yài yâek mâi àwk gàp kam wâa “tiǎng” gàp “àtíbaai”]
Adults don’t understand the difference between the words “to talk back” and “to explain.”

เด็กแยกไม่ออกกับคำว่า “ด่า” กับ “หวังดี”
[dèk yâek mâi àwk gàp kam wâa “dàa” gàp “wǎng dii”]
Children don’t understand the difference between the words “to scold” and “to mean well.”

V o c a b u l a r y – – – – – – – – – – – –

ผู้ใหญ่ [pûu yài] : adult
แยกออก [yâek àwk] : to differentiate / to tell the difference
คำว่า [kam wâa] : the word “…”
เถียง [tiǎng] : to argue / to talk back
อธิบาย [àtíbaai] : to explain
เด็ก [dèk] : child / kid
ด่า [dàa] : to scold / to attack / to criticize
หวังดี [wǎng dii] : to mean well…

Continue reading Adults VS. Children

คุณชอบทะเลเมืองไทยไหม
[khun châwp talay meuang Thai mái]
Do you like Thai beaches? <3

Tired of saying “yes” (ชอบ [châwp])?
Reply with something else!

Here’s an informal and fun way to answer a question like this.

ไม่ชอบก็บ้าแล้ว
[mâi chôrb gâw bâa léaw]
I’d be crazy if I didn’t like it!

Now, if your boyfriend/girlfriend asks you this question –“Do you love me?”
Try surprising him or her with a new response.…

Continue reading “I’d be crazy if…”

กู: พ่อ ทำไมหนูอยากเรียนเอกชนบ้างไม่ได้อะ ขนาดพ่อยังเรียนเลย
[pâw, tammai nǔu yàak rian èekgachon bâang mâi dâai à, kanàat pâw yang rian loei]
Me: Dad, why can’t I want to go to a private school like other people? Even you went to one.

พ่อ: ก็พ่อมึงไม่ได้รวยเหมือนพ่อกูหนิ
[gâw pâw meung mâi dâai ruai meuǎn pâw guu nì]
Dad: Well, your father isn’t as rich as my father!…

Continue reading My Dad and Your Dad

เป็นอะไรรึเปล่า [pen arai réu plào] Are you OK?
ผม / ฉันปลอดภัยดี [phǒm / chan plàwd pai dii] I’m safe.
ระวังตัวด้วยนะ [rawang tua dûai ná] Be careful.
ดูแลตัวเองดีๆนะ [duu lae tua eng dii dii ná] Take a good care of yourself.
ผม / ฉันเป็นห่วงคุณ [phǒm / chan pen hùang khun] I’m worried about you.…

Continue reading Are you OK?

คุณเคยไปเมืองไหนมาแล้วบ้าง
[khun koei pai mueang nǎi maa léaw bâang]
Which ones of these cities have you been to?

บ้าง [bâang] is added at the end of a question when multiple answers are expected.…

Continue reading บ้าง [bâang]