Fun Thai Trivia

เป็นอะไรรึเปล่า [pen arai réu plào] Are you OK?
ผม / ฉันปลอดภัยดี [phǒm / chan plàwd pai dii] I’m safe.
ระวังตัวด้วยนะ [rawang tua dûai ná] Be careful.
ดูแลตัวเองดีๆนะ [duu lae tua eng dii dii ná] Take a good care of yourself.
ผม / ฉันเป็นห่วงคุณ [phǒm / chan pen hùang khun] I’m worried about you.…

Continue reading Are you OK?

คุณเคยไปเมืองไหนมาแล้วบ้าง
[khun koei pai mueang nǎi maa léaw bâang]
Which ones of these cities have you been to?

บ้าง [bâang] is added at the end of a question when multiple answers are expected.…

Continue reading บ้าง [bâang]

ปกติ คนไทยกินข้าวทุกมื้อ
[pòkgatì kon Thai gin kâao túk méu]
Thai people usually eat rice in every meal.

1. Breakfast
Formal: อาหารเช้า [aahǎan cháao]
Informal: ข้าวเช้า [kâao cháao]

2. Lunch
Formal: อาหารกลางวัน [aahǎan glaangwan]
Informal: ข้าวกลางวัน [kâao glaangwan]

3. Dinner
Formal: อาหารเย็น [aahǎan yen]
Informal: ข้าวเย็น [kâao yen]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

อาหาร [aahǎan] Food
ข้าว [kâao] Rice
เช้า [cháao] Morning
กลางวัน [glaangwan] Noon
เย็น [yen] Evening
มื้อ [méu] Meal

Photo by Yuki Tachaya…

Continue reading Breakfast – Lunch – Dinner

 

ครูคนแรกของชีวิตคือ “แม่”
[kruu kon râek kǎwng chiiwít keu mâe]
The first teacher in our lives is our mother.

– – – – – – – [ G r a m m a r ] – – – – – – –

Noun + Classifier + แรก [râek] first / สุดท้าย [sùdtáai] last
Ex::
บ้านหลังแรก [bâan lǎng râek]
รถคันสุดท้าย [rót kan sùdtáai]

Noun + Classifier + Ordinal Number
Ex:::
แมวตัวที่สาม [maew tua tîi sǎam] The third cat
กาแฟถ้วยที่ห้า [gaafa tûai tîi hâa] The fifth cup of coffee

  …

Continue reading Our First Teacher

[ – – About – – ]

คุยเรื่อง [kui rêung]: to talk about
ถามเรื่อง [tǎam rêung]: to ask about
บอกเรื่อง [bàwk rêung]: to tell about
แนะนำเรื่อง [náenam rêung]: to give advice on

อย่าถามเขาเรื่องแฟน
[yàa tǎam káo rêung fan]
Don’t ask her about her boyfriend.

พ่อแนะนำผมเรื่องการออกกำลังกาย
[pâw náenam phǒm rêung gaan àwk gamlang gaai]
Dad gave me advice on exercise.…

Continue reading Verb + เรื่อง [rêung]

If you’re one of the advanced Thai learners who can understand most things said in Thai and are looking to practice listening by watching something spoken in Thai with Thai subtitles, we have an interesting show to recommend!

There is a Thai talk show called “Club Friday.” It’s one of those shows where the hosts interview a celebrity guest but the main topic of the talk is always relationships since the two female hosts are known by the Thais as “love experts.” If this sounds like something that would interest you, simply go to Youtube and look for “Club Friday Show.” You should see a lot of results coming up.…

Continue reading Watch a Thai Show with Thai Subtitles

Which one of the following is not in the picture?

a) เมฆ (mêek)
b) เกาะ (gàw)
c) ท้องฟ้า (táwng fáa)
d) จรวด (jarùat)
e) ทะเล (talay)
f) ปีก (pìik)

See answer below –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The answer is “d) จรวด (jarùat)”

a) เมฆ (mêek) cloud
b) เกาะ (gàw) island
c) ท้องฟ้า (táwng fáa) sky
d) จรวด (jarùat) rocket
e) ทะเล (talay) sea / ocean
f) ปีก (pìik) wing…

Continue reading Quick Quiz

“ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง”
[tâa khun bin mâi dâai, wîng!]
If you can’t fly, run.

“วิ่งไม่ได้ก็เดิน”
[wîng mâi dâai gâw dern!]
If you can’t run, walk.

“เดินไม่ได้ก็คลาน”
[dern mâi dâai gâw klaan]
If you can’t walk, crawl.

“ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า”
[tam yàang rai gâw dâai hâi klêuan pai kâng nâa]
Do whatever you can to move forward.…

Continue reading Keep Moving

เมตตากรุณาคือภาษาที่คนหูหนวกได้ยิน
[mêet taa garúnaa keu phaasǎa tîi kon hǔu nùak dâiyin]
Compassion is the language that the deaf can hear,

คนตาบอดมองเห็น และคนใบ้พูดได้
[kon taa bàwd mawng hěn láe kon bâi phûut dâai]
the blind can see and the mute can speak.

Buddhist definitions:::
เมตตา [mêet taa]: loving-kindness
กรุณา [garúnaa]: compassion…

Continue reading Compassion

วันนี้ที่เมืองไทยเป็นวันเด็กค่ะ
[wanníi tîi meuang Thai pen wan dèk kâ]
Today is Children’s day in Thailand.

ทายสิคะคนไหนครูยูกิคนไหนครูมิกิ
[taai sì ká kon nǎi khru Yuki kon nǎi khru Miki]
Guess which girl is khru Yuki and which girl is khru Miki

. . . .
. . . .
. . . .…

Continue reading Children’s Day

พ่อ: รับคำขอเป็นเพื่อนของพ่อหน่อยสิ
[ráp kam kǎw pen pêuan kǎwng pâw nòi sì]
Dad: Can you accept my friend request?

ลูก: โทษฮะพ่อ ผมไม่รับแอดคนในครอบครัว
[tôde há pâw, phǒm mâi ráp ád kon nai krâwp krua]
Son: Sorry, Dad. I don’t add family members.

V o c a b – – – – – – – – – – – – – – – – – –

รับ [ráp]: to accept
คำขอ [kam kǎw]: request
เพื่อน [pêuan]: friend
โทษ [tôde]: sorry
ครอบครัว [krâwp krua]: family…

Continue reading Friend Request