Fun Thai Trivia

1947327_553216434776399_1067578831_n

ความสุขมีความหมายก็ต่อเมื่อได้แบ่งปัน
[kwaam sùk mii kwaam mǎai gâw tàw mêua dâai bàng pan]

Happiness only has a meaning when it is shared.

[ – – – – – Grammar – – – – – ]
ต่อเมื่อ [tàw mêua] only when… / on the condition that…

 …

Continue reading Happiness

389601_429088597189184_506128929_n

แล้วไง
[léaw ngai]
So what?

คุณและ 13 คนหาได้แยแสเรื่องนี้ไม่
[khun láe sìp sǎam kon hǎa dâi yae sǎe rêuang níi mâi]
You and 13 people don’t give a damn about this post.

Wouldn’t it be fun if Facebook really had this button? ( ^ o ^ )

Continue reading So What?

10150657_569229216508454_1337555996_n

เมื่อแม่พาผมไปแพลทตินั่ม
When my mom takes me to Platinum,
[mêua mâe paa phǒm pai Platinum]

หรือร้านขายเสื้อผ้าเครื่องสำอาง
a clothes store or a makeup store…
[rěu ráan kǎai sêu pâa krêuang sǎm aang]

– – – – –

สิ่งที่แม่หา
What my mom looks for
[sìng tîi mâe hǎa]

สิ่งที่ผมหา
What I look for
[sìng tîi phǒm hǎa]…

Continue reading When My Mom Takes Me to Shop with Her

10003272_573958032702239_5470000524962536973_n

ไปดวงจันทร์ ถ่ายแค่ 5 รูป

[pai duangjan, tàai kâe hâa rûup]
Went to the moon and took only 5 photos.

เข้าห้องน้ำ รัวไป 37 รูป
[kâo hâwng náam,rua pai sǎam sìp jèt rûup]
Went to the restroom and took 37.
Continue reading Men VS. Women

kongbeng

“ผู้ที่มีเกียรติ คือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น”
[pûu tîi mii gìat keu pûu tîi hâi gìat pûu èun]
A respectable person is a person that respects others.

– a quote by Zhuge Liang

Watch this related video on “Verb to Be” [เป็น pen / อยู่ yùu / คือ keu]. Enjoy!

Continue reading A Respectable Person

10245399_574581665973209_72794198415298288_n

จะไม่กินอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวอ้วน
[jà mâi gin arai ìik léaw, dǐaw ûan]
I won’t eat anything anymore. Otherwise, I’ll get fat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[ Grammar Time ]

1. ไม่ .

Continue reading Otherwise I’ll Get Fat

556761_500776116687098_1138934015_n

* – – – ชาเย็น VS เย็นชา – – – *

ชาเย็น [chaa-yen]: Thai iced tea
เย็นชา [yen-chaa]: Cold (indifferent, unemotional)

The Thai tea served at this café seems to be a bit different than the usual Thai tea you get.
Look at what they wrote to describe the tea!

“เย็นชาพอๆกับหัวใจแฟนเก่าคุณ”
[yen chaa paw paw gàp hǔa jai fan gào khun]
About as cold as your ex’s heart.…

Continue reading ชาเย็น VS เย็นชา

restaurant

ซีร็อคโค ภัตตาคารเปิดโล่งที่สูงที่สุดในโลก
[Sirocco pát-taa-kaan pèrd lông tîi sǔng sîi sùd nai lôke]
Sirocco, the highest open-air restaurant in the world,

ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนี่เองค่ะ
[tâng yùu tîi grungthêp nîi eng kà]
is located right here in Bangkok!

มีใครเคยไปมาแล้วบ้างคะ
[mii krai koei pai maa léaw bâng ká]
Has anyone been there?

【- Vocab & Grammar – 】

1.…

Continue reading The World’s Highest Open-Air Restaurant

whosyourson
Dialogue

[pâw: kraao nâa, tâa eng sàwp tòk ìik kráng, mâi tâwng maa rîak guu wâa pâw]
Father: If you fail the exams again next time, don’t call me “father”!

[lûuk: kráp]
Son: Understood.

[lǎng gaan pragàat pǒn gaan sàwp lâi]
After the announcement of the exam results.

[pâw: pǒn sàwp pen ngai bâang lûuk]
Father: What are the results, son?…

Continue reading Don’t call me “father”!

IMG_5589

สมาชิก 206,351 คน
[samaachík 206,351 kon]
206,351 subscribers

ดูอยู่ 1 คน
[duu yùu 1 kon]
1 person watching

 
G r a m m a r   t i m e

“ดูอยู่ 1 คน” [duu yùu 1 kon] is derived from the full sentence “มีคนดูอยู่ 1 คน” [mii kon duu yùu 1 kon] meaning “There is one person watching.” You may have thought to say “1 คนดูอยู่” [1 kon duu yùu] but that sounds unnatural.…

Continue reading How to say “How Many” in Thai

lovepanky-1

In English, the word “jealous” can refer to two different emotions. One is “to be upset and angry because someone that you love seems interested in another person” and the other is “to be unhappy and angry because someone has something that you want.

In Thai, we use two different words to describe each emotion.

Continue reading Jealous

17634578_1268000689901999_1381031643179813243_n
 

คุณเคยเบื่ออะไรมากๆไหม
[khun koei bêua arai mâak mâak mái]
Have you ever felt so sick of something?

เบื่อคน เบื่องาน
[bêua kon, bêua ngaan]
Sick of people… sick of work…?

อยากจะหนีไปเที่ยวให้ไกลๆ
[yàak jà nǐi pai tîaw hâi glai glai]
Feeling like going somewhere far for vacation?

แล้วทำไมไม่ไป
[léaw tammai mâi pai]
So why don’t you go?

Continue reading Well, That’s Why

นอน_1

ท่านอน [tâa nawn]
Sleeping Positions

นอนหงาย [nawn ngǎai]: sleeping on the back
นอนคว่ำ [nawn kwâm]: sleeping on the stomach
นอนตะแคงซ้าย [nawn takaeng sáai]: sleeping on the left side
นอนตะแคงขวา [nawn takaeng kwǎa]: sleeping on the right side

Photo credit: http://www.bejame.com…

Continue reading Sleeping Positions

eat

 

กินไม่ได้ [gin mâi dâai]
: to not be able to eat something due to intolerance, allergy, strict diet or religious belief

Examples 1. ฉันแพ้นม กินนมไม่ได้เลย กินแล้วท้องเสีย
[Chán páe nom. Gin nom mâi dâai loei. Gin léaw táwng sǐa]
I have lactose intolerance. I can’t drink milk at all. I’ll get diarrhea if I do.…

Continue reading กินไม่… [gin mâi…]