Fun Thai Trivia


ถ้าคุณทำได้ จงช่วยผู้อื่น
[tâa khun tam dâai, jong chûai pûu èun]
Help others if you can.

ถ้าคุณทำไม่ได้
[tâa khun tam mâi dâai]
If you can’t,

อย่างน้อย จงอย่าทำร้ายผู้อื่น
[yàang nói, jong yàa tam ráai pûu èun]
at least don’t hurt them.

ดาไล ลามะ : Dalai Lama

[ – – – Vocabulary – – – ]

ถ้า [tâa] if
จง + verb [jong] imperative form
ช่วย [chûai] to help
ผู้อื่น [pûu èun] other people 
อย่างน้อย [yàang nói] at least
อย่า + verb [yàa] do not + verb!…

Continue reading At least…


ข้าทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน
[kâa tam ngaan jon mâi mii welaa pák pàwn]
I spend so much time working that I don’t have time to rest.

ส่วนข้าพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงาน
[sùan kâa pák pàwn jon mâi mii welaa tam ngaan]
And I spend so much time resting that I don’t have time to work.

Vocabulary – – -*

ข้า [kâa] I, me (used by people in the ancient period)
ทำงาน [tam ngaan] to work
จน [jon] …so much that…, until
พักผ่อน [pák pàwn] to rest, to relax
ส่วน [sùan] and / as for…

Continue reading Balance is Key

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ทุกคน
[sawàddii pii mài kâ túk kon]
Happy New Year, everyone!

ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราตลอดปี 2018
[khàwp khun túkkon tîi dtìd dtaam rao dtàlàwd pii sǎwng pan sìp bpàed]
Thank you for following us throughout the year 2018.

การสนับสนุนของทุกคนมีความหมายต่อเรามากๆ
[gaan sanàpsanǔn kǎwng túkkon mii khwaam mǎai dtàw rao mâak mâak]
Your support means a lot to us.…

Continue reading Happy New Year 2019

ไม่มีสิ่งใดทำให้เราเสียใจได้เท่าความคิดของเราเอง
[mâi mii sìng dai tam hâi rao sǐa jai dâai tâo kwaam kíd kwǎng rao eeng]
Nothing can hurt us as much as our own thought.

V o c a b u l a r y – – – *

ไม่มีสิ่งใด [mâi mii sìng dai] nothing
ทำให้ [tam hâi] to make… / to cause…
เสียใจ [sǐa jai] to be sad / to be hurt
ทำให้เสียใจ [tam hâi sǐa jai] to make someone sad / to hurt someone
เรา [rao] we / us
เท่า [tâo] as much as
ความคิด [kwaam kíd] thought
ของเราเอง [kwǎng rao eeng] our own….…

Continue reading Nothing…


มาลอยกระทงเป็นคู่
[maa loy krathong pen kûu]
Celebrating the Loy krathong festival with a partner…

ทำร้ายจิตใจคนโสด
[tam ráai jìt jai kon sòde]
hurting single people’s feelings.

ปรับ 2,000 (บาท)
[pràp sǎwng pan (baht)]
Penalty 2000 Baht

[ – – – Vocabulary – – – ]

ลอยกระทง [loy grathong]: to celebrate the Loy Krathong festival
เป็นคู่ [pen kûu]: in pair / in a group of two
ทำร้ายจิตใจ [tam ráai jìt jai]: to hurt (one’s feelings)
คนโสด [kon sòde]: single person
ปรับ [pràp]: to fine

[ – – – The Story of the Thai Loy Krathong – – – ]

Every year in November, Thai people celebrate the Loy Krathong festival by floating small boats made of banana leaves on a river, lake, or canal.…

Continue reading Loy Krathong Joke & Story


ประเทศไทยปีนึงฝนตกสองวัน
[prathêet Thai pii neung fon dtòk sǎwng wan]
In Thailand, it only rains two days a year.

วันที่กูไปเที่ยว
[wan tîi guu pai tîao]
The day I go out.

กับวันที่กูตากผ้า
[gàp wan tîi guu dtàak pâa]
And the day I hang my clothes to dry.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ever wonder what’s the difference between “ประเทศไทย” [prathêet Thai] and “เมืองไทย” [meuang Thai]?…

Continue reading Rainy Days

A: เฮ้ย มึง ขอยืมตังค์หน่อยห้าร้อย
[hóei meung, kǎw yeum tang nòi hâa rói]
A: Hey bro, can I borrow 500?

B: เฮ้ย กูมีไม่ถึง กูมีอยู่สองร้อย
[héoi guu mii mâi teǔng, guu mii yùu sǎwng rói]
B: Woah! I don’t have that much. I only have 200.

A: เอามาก่อนก็ได้ งั้นมึงก็ติดกูอยู่สามร้อยนะ
[ao maa gàwn gâw dâai, ngán meung gâw tìd guu yùu sǎam rói ná]
A: That’s fine, just give me what you have now.…

Continue reading Borrowing Money


วันฮาโลวีน [wan halloween] Halloween day

สามสิบเอ็ด [sǎam sìp èd] 31
ตุลาคม [tùlaakom] October
สีส้ม [sǐi sôm] orange
สีดำ [sǐi dam] black
ฟักทอง [fák tawng] pumpkin
ตะเกียงฟักทอง [ta giang fák tawng] Jack-o’-lantern
ลูกอม [lûuk om] candy
เทียน [tian] candle
ตะกร้า [ta grâa] basket
แม่มด [mâe mód] witch
หมวกแม่มด [mùak mâe mód] witch hat
ไม้กวาด [máai gwàad] broomstick
หม้อต้ม [mâw tôm] cauldron
ยาพิษ [yaa pít] potion
แมงมุม [maeng moom] spider
ใยแมงมุม [yai maeng moom] spider web
ค้างคาว [káang kaao] bat
แมวดำ [maew dam] black cat
นกฮูก [nók hûuk] owl
ผี [pǐi] ghost
วิญญาณ [win yaan] spirit
น่ากลัว [nâa glua] scary
หลอก [làwk] to scare
โลงศพ [long sòp] coffin
หลุมฝังศพ [lǔm fǎng sòp] grave
ศิลาหน้าหลุมฝังศพ [sìlaa nâa lǔm fǎng sòp] tombstone
โครงกระดูก [krong gra dùuk] skeleton
หุ่นไล่กา [hùn lâi gaa] scarecrow
พระจันทร์ [prá jan] the moon
บ้านผีสิง [bâan pǐi sǐng] haunted house
งานฮาโลวีน [ngaan halloween] Halloween party
ชุดฮาโลวีน [chút halloween] Halloween costume
แต่ง(ตัว)เป็น..

Continue reading Halloween Vocabulary

ร่มไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฝนหยุดตก
[rôm mâi dâi tùuk sâang kêun maa pêua hâi fǒn yùt tòk]
The umbrella was not invented to stop the rain from falling.

แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเดินต่อไปได้ท่ามกลางสายฝน
[tàe man tùuk sâang kêun maa pêua hâi rao dern tàw pai dâi tâam glaang sǎai fǒn]
But it was invented so that we could keep on walking in the rain.…

Continue reading Walking in the Rain

ในชีวิตนี้
[nai chiiwít níi]
In this life…

สิ่งใดที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณ
[sìng dai tîi yùu něua gaan khûap khum kwǎng khun]
Whatever is beyond your control

สิ่งนั้นกำลังสอนให้คุณรู้จักปล่อยวาง
[sìng nán gamlang sǎwn hâi khun rúu jàk plòi waang]
is teaching you how to let go.


[ V o c a b u l a r y – – – *]

ชีวิต [chiiwít] life
สิ่ง [sìng] thing
ใด [dai] which
ที่ [tîi] that… (relative pronoun)
เหนือ [něua] beyond
การควบคุม [gaan khûap khum] control
สอนให้ [sǎwn hâi] to teach (someone)..…

Continue reading Things Beyond Your Control


กฎของบ้าน
[gòt kwǎng bâan]
House Rules

1. เมียต้องถูกเสมอ
[mia tâwng tùuk saměr]
The wife is always right.

2. เมื่อไรที่คิดว่าเมียผิด ให้ย้อนกลับไปดูข้อที่ 1
[mêua rài tîi kít wâa mia pìt, hâi yáwn glàp pai duu kâw tîi nèung]
Whenever you think she is wrong, go back and read rule number 1.

Vocabulary – – – *

เมีย [mia] a colloquial informal term for “ภรรยา [panrayaa]” meaning “wife”
ถูก [tùuk] right, correct
เสมอ [saměr] always
เมื่อไรที่ [mêua rài tîi] whenever…
คิด(ว่า) [kít (wâa)] to think (that)…
ผิด [pìt] wrong
ให้ + verb [hâi] imperative form (used in a command or instruction)
ย้อนกลับ [yáwn glàp] to go back
ดู [duu] to look at, to see
ข้อที่ [kâw tîi] item… (in a list), number…

Remark*
“เมื่อไร [mêua rai]” is the way the word is written, but when spoken it’s usually pronounced as “เมื่อไหร่ [mêua rài].”…

Continue reading House Rules

ทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงผมยาว
[tammai pûu chai těung châwp pûu yǐng phǒm yaao]
Why do guys like girls with long hair?

เพราะผู้หญิงผมยาวมักดูแลผมเป็นพิเศษ
[práw pûu yǐng phǒm yaao mák duu lae phǒm pen phísèet]
Because girls with long hair tend to take special care of their hair/me.

Vocabulary – – – *

ผม [phǒm] hair / first person pronoun “me” used by males.…

Continue reading Girls with Long Hair

Everyone knows how to say “Thank you” in Thai – “ขอบคุณ” [khàwp khun]. But did you know how to let someone know what you thank them for? There are two structures that you can use when you want to express your thanks to someone, which are as follows;

1. ขอบคุณ [khàwp khun] + สำหรับ [sǎmràp] + noun
2.…

Continue reading Thank you for…/ Sorry for…

One of the most common mistakes Thai learners make when it comes to structuring a negative sentence with an adverb is to follow the English sentence structure and place the word “not” [ไม่ “mâi”] before the verb, followed by the adverb. However, the correct way to form a negative sentence with an adverb in Thai is to place the word “not” or “ไม่ [mâi]” between the verb and the adverb.…

Continue reading Negative Sentence with Adverb

4 ตัวอักษรที่ทำให้ผู้หญิงหัวใจเต้นแรงสุด ไม่ใช่คำว่า “LOVE”
[sìi tua àk sǎwn tîi tam hâi pûu yǐng hǔa jai tên raeng sùd mâi châi kam wâa “LOVE”]
The 4 letters that make a woman’s heart beat the fastest aren’t “LOVE”

แต่เป็นคำว่า “SALE”
[tâe pen kam wâa “SALE”]
but “SALE.”

Vocabulary

ตัวอักษร [tua àk sǎwn] letter, character
ทำให้ [tam hâi] to make, to cause
หัวใจ [hǔa jai] heart
เต้น [tên] to dance (in this context, “to beat”)
แรง [raeng] strong, strongly
สุด [sùd] the most (derived from “ที่สุด [tîi sùd]”)
คำว่า [kam wâa] the word…

Click here to learn more about the word “ว่า [wâa]”…

Continue reading The Four Letters