Fun Thai Trivia

【Colloquial Ending Particle: “เหอะ” hèr】
It is the same as the word “เถิด” or “เถอะ” but more colloquial.

『Formal → Informal → Very informal』
ไปกันเถิด ไปกันเถอะ ไปกันเหอะ
Pai gan tèrd Pai gan tèr Pai gan hèr
Meaning: Let’s go!…

Continue reading “เหอะ (hèr)”

To doubt = “สงสัย” (sǒng sǎi) 
True = “จริง” (jing)

In English, if you say “I doubt it’s true”, it means you don’t believe it but in Thai if you say “สงสัยจริง” (sǒng sǎi jing), it means you think it’s true! Interesting, isn’t it? (^3^) This is because the word “สงสัย” (sǒng sǎi) has two meanings “to doubt” and “to suspect.”…

Continue reading “สงสัย (sǒng sǎi)”

ทุกคนเคยไปเกาะเสม็ดไหมคะ ทะเลที่นั่นสวยมากๆเลยค่ะ
(túk kon koei pai gàw Samèd mái ká? Talay tîi nân suǎi mâak mâak loei kâ.) 
Have you guys ever been to Samed Island? The ocean there is very beautiful (^3^)

【Grammar】

เคย (koei) + verb = to have an experience doing something.
เคยไป (koei pai) = to have been to some place. …

Continue reading “Have you ever been to…?”

Did you know? Thai people call Bangkok “กรุงเทพ” (Grung-tep)
And it is often transliterated as “Krung Thep” (^n^)…

Continue reading Bangkok

Hi guys, today let’s study the words “วัยรุ่น” and “นิยม”  

“วัยรุ่น” means “teenager” and “นิยม” means “to like,” usually used with something that is in trend or popular. And when something “เป็นที่นิยม,” it is popular.  So do you understand what this image below says?

วัยรุ่นจีนนิยม WeChat
วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยม Line
วัยรุ่นอเมริกานิยม Facebook
วัยรุ่นยุโรปนิยม Twitter
วัยรุ่นไทยนิยมทุกอย่างที่ว่ามา

WeChat is popular among Chinese teenagers.…

Continue reading “นิยม” / “เป็นที่นิยม”

พ่อแม่ไม่ต้องการไอโฟน 4 หรือไอโฟน 5
[pâw mâe mâi tâwng gaan iPhone 4 rěu iPhone5]
Parents need neither an iPhone 4 nor an iPhone 5.

ขอแค่โทรศัพท์ธรรมดาที่ได้ยินเสียงลูกโทรมาก็พอ
[kâw kâe torasàp taammadaa tîi dâiyin sǐang lûuk tow maa gâw paw]
Just a regular phone where they can hear their children’s voices is all they need.…

Continue reading iPhone

วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ
[wan níi pen wan pâw hàeng châat]
Today is national Father’s day

และวันเกิดของในหลวง
[láe wan gèrd kǎwng nai lǔang]
and the King’s birthday.

คุณจะทำอะไรให้พ่อของคุณคะ
[khun jà tam arai hâi pâw kǎwng khun ká]
What are you going to do for your father?

อย่าลืมบอกพ่อของคุณนะคะว่าคุณรักท่านมากแค่ไหน
[yàa leum bàwk pâw kǎwng khun náká wâa khun rák tâan mâak kâe nǎi]
Don’t forget to let your father know how much you love him.…

Continue reading Thai Father’s Day

The word “ใกล้” [glâi], apart from meaning “to be close” or “to be near,” can also mean “almost” as well, for example;

..Examples..

ใกล้ถึงแล้ว
[glâi těung léaw]
We’re almost there!

ใกล้จบแล้ว
[glâi jòb léaw]
It’s almost over.

ใกล้สอบแล้ว
[glâi sàwp léaw]
The exams are right around the corner.

ใกล้สงกรานต์แล้ว
[glâi sǒnggraan léaw]
Songkran (Thai New Year’s) is coming up!…

Continue reading “ใกล้” [glâi]