Fun Thai Trivia

พ่อแม่ไม่ต้องการไอโฟน 4 หรือไอโฟน 5
[pâw mâe mâi tâwng gaan iPhone 4 rěu iPhone5]
Parents need neither an iPhone 4 nor an iPhone 5.

ขอแค่โทรศัพท์ธรรมดาที่ได้ยินเสียงลูกโทรมาก็พอ
[kâw kâe torasàp taammadaa tîi dâiyin sǐang lûuk tow maa gâw paw]
Just a regular phone where they can hear their children’s voices is all they need.…

Continue reading iPhone

วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ
[wan níi pen wan pâw hàeng châat]
Today is national Father’s day

และวันเกิดของในหลวง
[láe wan gèrd kǎwng nai lǔang]
and the King’s birthday.

คุณจะทำอะไรให้พ่อของคุณคะ
[khun jà tam arai hâi pâw kǎwng khun ká]
What are you going to do for your father?

อย่าลืมบอกพ่อของคุณนะคะว่าคุณรักท่านมากแค่ไหน
[yàa leum bàwk pâw kǎwng khun náká wâa khun rák tâan mâak kâe nǎi]
Don’t forget to let your father know how much you love him.…

Continue reading Thai Father’s Day

p1a3nri5lgjkjtem10fv1v3a1mts51

ปีนี้คุณจะไปลอยกระทงกับใคร
[pii níi khun ja pai loy grathong gàp khrai]
Who are you going to celebrate Loy Kratong with this year?

1) พ่อแม่ [pâw mâe] Parents
2) พี่น้อง [pîi náwng] Siblings
3) ญาติ [yàat] Relative
4) เพื่อน [pêuan] Friend
5) แฟน [fan] Girlfriend / boyfriend女
6) แฟนเก่า [fan gào] Ex-girlfriend / ex-boyfriend
7) คนที่แอบชอบ [kon tîi àeb chôrp] Someone I have a crush on
8) สามี [sǎmii] Husband
9) ภรรยา [panrayaa] Wife
10) คนเดียว [kon diaw] Alone…

Continue reading Who are you celebrating Loy Grathong with?

The word “ใกล้” [glâi], apart from meaning “to be close” or “to be near,” can also mean “almost” as well, for example;

..Examples..

ใกล้ถึงแล้ว
[glâi těung léaw]
We’re almost there!

ใกล้จบแล้ว
[glâi jòb léaw]
It’s almost over.

ใกล้สอบแล้ว
[glâi sàwp léaw]
The exams are right around the corner.

ใกล้สงกรานต์แล้ว
[glâi sǒnggraan léaw]
Songkran (Thai New Year’s) is coming up!…

Continue reading “ใกล้” [glâi]