Fun Thai Trivia

【Colloquial Thai】 4 ways to say “I’m SO (hungry, tired etc.)”

[Adj.] + โคตร [kôde]
[Adj.] + สุดๆ [sùd sùd]
[Adj.] + อย่างแรง [yàang rang]
[Adj.] + ไม่ไหวแล้ว [mâi wǎi léaw]

E.g.

หิวโคตร [hǐw kôde] 
– I’m SO hungry!

เหนื่อยสุดๆ [neùai sùd sùd]
– I’m SO tired!

ง่วงอย่างแรง [ngûang yàng rang]
– I’m SO sleepy!…

Continue reading “I’m SO hungry”

Did you know? Apart from meaning “to enter,” “เข้า” (kâo) can also mean “to get along” and “to suit” or “to match” as well.

Example Sentences

เราเข้ากันได้ดี 
[Rao kâo gan dâai dii]
We get along well.

ฉันเข้ากับเขาได้ 
[Chán kâo gàp káo dâai]
I can get along with him.

สีนี้เข้ากับหน้าเธอ
[Sǐi níi kâo gàp nâa ter]
This color matches your looks. …

Continue reading The Several Meanings of “เข้า” (kâo)

อดคิดไม่ได้ว่า [òd kíd mâi dâai wâa] ….
I can’t help thinking/wondering ….

e.g.

อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเขาไม่ชอบฉัน
[òd kíd mâi dâai wâa tammai káo mâi châwp chán.]
I can’t help wondering why he doesn’t like me.

อดคิดไม่ได้ว่าเขานอกใจ
[òd kíd mâi dâai wâa káo nôrk jai.]
I can’t help suspecting that he’s cheating on me.…

Continue reading “I can’t help thinking…”

Did you know? The word “exit” in Thai, “ทางออก” (taang àwk), can also mean “a solution to a problem” (and we’re talking “life” problem, not a “math” problem).…

Continue reading “Exit”

“ถ้างั้น” [thâa ngán] = “So I’ll … then” / “In that case, I’ll..”

(^ 3 ^)/* Examples

Nobita: หาคำตอบได้มั๊ย 
[hǎa kam-tàwp dâai mái?]
Could you find the solution?

Shizuka: อืมม์ ไม่ได้อ่ะ
[Hmm.. mâi dâai à]
Hmm.. No, I couldn’t.

Nobita: ถ้างั้นผมลบมันนะ
[thâa ngán phǒm lóp man ná]
I’ll erase it then.…

Continue reading “ถ้างั้น” (thâa ngán)

ตอนแรกนึกว่าเป็นถ้วยกาแฟ แต่จริงๆเป็นเค้ก (^n^)/*
[tawn râek neúk wâa pen tûai gaafae tàe jingjing pen kék]
At first, I thought it was a coffee cup, but it’s a cake!

“ตอนแรกนึกว่า…”
[tawn râek neúk wâa…]
At first, I thought……

Continue reading “At first, I thought…”

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ 
[Pràthêet Thai pen meuang phút]
Thailand is a land of Buddhism.

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
[Pràchaachon sùan yài náp těu sàatsanǎa phút]
Most people believe in Buddhism.

ศาสนาพุทธสอนว่าทำดีได้ดี
[Sàatsanǎa phút sǎwn wâa tham dee dâi dee]
Buddhism teaches that if you do good things, you’ll get good things in return.…

Continue reading Buddhism

[Did you know .. ]

Did you know that apart from “to like”, “ชอบ” [châwp] can also mean “often” or “always” as well? เขาชอบมาสาย [káo châwp maa sǎai] doesn’t mean “He likes to come late” but it means “He often comes late.”

More examples:

ทำไมแกชอบไม่ฟังที่ฉันพูด
[tammai gae châwp mâi fang tîi chán phûut]
How come you always don’t listen to what I say?…

Continue reading Another meaning of “ชอบ (châwp)”

เวลาที่เราแอบชอบใครบนเฟสฯ
[welaa tîi rao àeb châwp khrai bon Face]
When we secretly like someone on Facebook,

เรามักไม่กล้าโพสต์บอกให้เขารู้หรอก
[rao mák mâi glâa post bâwk hâi káo rúu ràwk]
We would tend to not post anything that lets them know how we feel.

แต่เราจะตามกด “Like” แทน!
[tâe rao jà taam gòt Like tan]
Instead, we’d click “like”…

“Like” แม่งทุกอย่างที่เขาโพสต์
[“Like” mâng túk yàang tîi káo post]
…every single thing that they post.…

Continue reading When we secretly like someone on Facebook…

This image is so funny. Let’s take a look at what it says!

คนปรกติ [kon pròkgatì] A normal person

นิ้วโป้ง [níw pông] Thumb
นิ้วชี้ [níw chíi] Index finger
นิ้วกลาง [níw glaang] Middle finger
นิ้วนาง [níw naang] Ring finger
นิ้วก้อย [níw gôi] Little finger…

Continue reading A Gamer’s Hand

แทบจะรอ..(verb)..ไม่ไหว
[Tàeb jà raw…mâi wǎi]
I can’t wait to…(do something).

แทบจะรอทำวีดีโอตัวใหม่ไม่ไหว 
[Tàeb jà raw tam VDO tua mài mâi wǎi]
Meaning: I can’t wait to make a new video! 

แทบจะรอให้ถึง..(noun)..ไม่ไหว
[Tàeb jà raw hâi těung … mâi wǎi]
I can’t wait until… 

แทบจะรอให้ถึงวันที่มีแฟนเพจครบสองร้อยคนไม่ไหว
[Tàeb jà raw hâi těung wan tîi mii fan page króp sǎwng rói kon mâi wǎi]
Meaning: I can’t wait until the day I get 200 likes on my page.…

Continue reading “I can’t wait…!”