Fun Thai Trivia

ฟิสิกส์จะง่ายกว่านี้เยอะ ถ้าวันนั้น..ไอแซก นิวตันนอนใต้ต้นทุเรียน
[Physics jà ngâai gwàa níi yér tâa wan nán Isaac Newton nawn tâi tôn túrian]
Physics would be much easier if that day, Isaac Newton had been lying under a durian tree. 

กูเห็นด้วย
[guu hěn dûai]
I agree!…

Continue reading “Physics would be much easier if…”

คุณว่าเค้กชิ้นไหนน่ากินที่สุดค่ะ
[Khun wâa Cake chín nǎi nâa gin tîi sùd ká]
Which one of these cakes do you think looks the most delicious?

[aròi .VS. nâa gin]

If you have tried some food and it’s good, then it’s 
—– “อร่อย aròi” = delicious.
If you haven’t tried it but it looks good, then it’s only
—– “น่ากิน nâa gin” = to look delicious / to seem to be delicious.…

Continue reading อร่อย (aròi) VS น่ากิน (nâa gin)

วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
[Wanníi pen wan pasǎa Thai hàeng châat]
Today is national Thai language day.

* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * 

Take a look at today’s Google banner.
It’s written in Thai! Isn’t that cool? (^ 3 ^)

ก : ก.ไก่…

Continue reading Thai Language Day

There are 4 different ways to say “Exactly (the same),” which are: “เด๊ะ” [dé], “เป๊ะ” [pé], “เปี๊ยบ” [píap] and “อย่างกับแกะ” [yàang gàp gàe].

Examples

พ่อกับลูก ท่าเหมือนกันเด๊ะ 
[pâw gàp lûuk, tâa meǔan gan dé]

พ่อกับลูก ท่าเหมือนกันเป๊ะ 
[pâw gàp lûuk, tâa meǔan gan pé]

พ่อกับลูก ท่าเหมือนกันเปี๊ยบ
[pâw gàp lûuk, tâa meǔan gan píap]

พ่อกับลูก ท่าเหมือนกันอย่างกับแกะ
[pâw gàp lûuk, tâa meǔan gan yàng gàp gàe]

Meaning:
The postures of the father’s and the son’s are just the same!…

Continue reading 4 Different Ways to Say “Exactly (the same)”

ดูออกไหมคะว่านี่เป็นรูปอะไร 
[Duu àwk mái ká wâa nîi pen rûup arai?]
Can you guys tell what shape this is?

เฉลย เป็นรูปประเทศไทยค่ะ
[Chaloěi: pen rûup pràthêet Thai kâ]
The answer is it’s a shape of Thailand!…

Continue reading “A Shape of …”

Did you know? In Thai, we use the verb “เล่น” (to play) with computer, the Internet & Facebook or any other social media sites. 

E.g.

เดี๋ยวค่อยกิน เล่นคอมอยู่
[dǐaw kôi gin, lên com(puter) yùu]
I’m using the computer now. I’ll eat later. 

เวลาว่าง เราชอบเล่นเน็ต
[welaa wâng rao châwp lên nèt]
In my free time, I like to surf the Internet.…

Continue reading “เล่น” (lên) + Computer / Facebook etc.

วันนี้ไปสอนนักเรียนชาวญี่ปุ่นแบบเจอตัวจริงมาที่กรุงเทพ
[Wanníi pai sǒrn nákrian chao yîipùn bàeb jer tua jing maa tîi krung thep]
Today, I gave an in-person lesson to my Japanese student for the first time in Bangkok

หลังจากสอนทางสไกป์มาเป็นเวลาประมาณครึ่งปี
[lǎng jàak sǎwn taang Skype maa pen welaa pràmaan krêung pii]
after having taught him over Skype for about half a year.…

Continue reading A Souvenir from Japan

【สระว่ายน้ำ / Sà wâai náam / Swimming Pool】

สระว่ายน้ำรูปร่างแปลกๆ เจ๋งมากๆเลยค่ะ
[Sà wâai náam rûup râang plàek plàek, jěng mâak mâak loei kâ]
Weird-shaped swimming pools! How cool!

คุณอยากว่ายสระไหนมากที่สุดค่ะ
[Khun yàak wâai sà nǎi mâak tîi sùd kâ]
Which one would you guys want to swim in the most?

กีต้าร์ หัวใจ จานสี แมว ส้นเท้า กระดูกหมา โต๊ะสนุ๊ก หรือเปียโน
[Guitar, hǔajai, jaan sǐi, maew, sôn táao, gràdùuk mǎa, tó snook, rěu piano]
Guitar, heart, palette, cat, foot, bone, snooker table or piano?…

Continue reading Cool Swimming Pools

【Colloquial Thai】 4 ways to say “I’m SO (hungry, tired etc.)”

[Adj.] + โคตร [kôde]
[Adj.] + สุดๆ [sùd sùd]
[Adj.] + อย่างแรง [yàang rang]
[Adj.] + ไม่ไหวแล้ว [mâi wǎi léaw]

E.g.

หิวโคตร [hǐw kôde] 
– I’m SO hungry!

เหนื่อยสุดๆ [neùai sùd sùd]
– I’m SO tired!

ง่วงอย่างแรง [ngûang yàng rang]
– I’m SO sleepy!…

Continue reading “I’m SO hungry”

Did you know? Apart from meaning “to enter,” “เข้า” (kâo) can also mean “to get along” and “to suit” or “to match” as well.

Example Sentences

เราเข้ากันได้ดี 
[Rao kâo gan dâai dii]
We get along well.

ฉันเข้ากับเขาได้ 
[Chán kâo gàp káo dâai]
I can get along with him.

สีนี้เข้ากับหน้าเธอ
[Sǐi níi kâo gàp nâa ter]
This color matches your looks. …

Continue reading The Several Meanings of “เข้า” (kâo)

อดคิดไม่ได้ว่า [òd kíd mâi dâai wâa] ….
I can’t help thinking/wondering ….

e.g.

อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเขาไม่ชอบฉัน
[òd kíd mâi dâai wâa tammai káo mâi châwp chán.]
I can’t help wondering why he doesn’t like me.

อดคิดไม่ได้ว่าเขานอกใจ
[òd kíd mâi dâai wâa káo nôrk jai.]
I can’t help suspecting that he’s cheating on me.…

Continue reading “I can’t help thinking…”