Fun Thai Trivia

เวลาอาจจะไม่มีปาก 
[welaa àadjà mâi mii pàak] 
Time might not have a mouth,

แต่มันสามารถบอกอะไรได้ดีกว่าคำพูด
[tàe man sǎamâat bàwk arai dâai dii gwàa kam phûut]
but it can tell things better than words can.…

Continue reading “Time can tell”

Did you know?

The official name of Thailand’s airport is ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [tâa-aa-gàat-sa-yaan sù-wan-na-poom]. However, in everyday conversation, Thai people refer to it as “สนามบินสุวรรณภูมิ [sa-nǎam-bin sù-wan-na-poom].” ท่าอากาศยาน [tâa-aa-gàat-sa-yaan] is more formal than สนามบิน [sa-nǎam-bin] and it is usually used only in the written language. And both mean “airport”(^ n ^)/*

Continue reading Airport

เทศกาลกินเจ [thêetsagaan gin jay] : (Thailand’s) Vegetarian Festival.

เทศกาลกินเจปีนี้ มีใครกินเจบ้างคะ
[thêetsagaan gin jay pii níi, mii khrai gin jay bâng ká]
Anyone going vegetarian during Thailand’s vegetarian festival this year?

Did you know? People call it the “vegetarian” festival in English but the word “เจ” [jay] in “เทศกาลกินเจ” [thêetsagaan gin jay] actually means “vegan.” For “vegetarian,” we say “มังสวิรัติ” [mangsàwírát].…

Continue reading Vegan V.S. Vegetarian

สู้กันแทบตายเพื่อแย่งชิงเข็มขัด
[Sûu gan tâeb taai peûa yâeng ching kěm kàd]
They’re fighting so hard for the belt…

แต่ไม่มีใครสวมกางเกง
[tàe mâi mii krai suǎm gaang geng]
…but neither of them wears pants!

แทบ [tâeb] = Almost, nearly
ตาย [taai] = To die

Meaning ::::
“…so hard/so much (one almost dies),” “do one’s best in..”

It’s used in a situation where you put a lot of effort in doing something but it’s not worth the outcome or the result didn’t turn out as expected or is unpleasant/undesirable.…

Continue reading แทบตาย (tâeb taai)

เท่า [thâo] = As…as…
ไม่…เท่า [mâi thâo] = Not as…as…

“ไม่มีแฟนไม่เหงาเท่าไม่มีเพื่อน”
mâi mii fan mâi ngǎo thâo mâi mii peûan.

ไม่เหงาเท่า [mâi ngǎo thâo] = not as lonely as ..
Not having a boyfriend/girlfriend is not as lonely as not having friends. …

Continue reading “Not as…as…”

ฟิสิกส์จะง่ายกว่านี้เยอะ ถ้าวันนั้น..ไอแซก นิวตันนอนใต้ต้นทุเรียน
[Physics jà ngâai gwàa níi yér tâa wan nán Isaac Newton nawn tâi tôn túrian]
Physics would be much easier if that day, Isaac Newton had been lying under a durian tree. 

กูเห็นด้วย
[guu hěn dûai]
I agree!…

Continue reading “Physics would be much easier if…”

คุณว่าเค้กชิ้นไหนน่ากินที่สุดค่ะ
[Khun wâa Cake chín nǎi nâa gin tîi sùd ká]
Which one of these cakes do you think looks the most delicious?

[aròi .VS. nâa gin]

If you have tried some food and it’s good, then it’s 
—– “อร่อย aròi” = delicious.
If you haven’t tried it but it looks good, then it’s only
—– “น่ากิน nâa gin” = to look delicious / to seem to be delicious.…

Continue reading อร่อย (aròi) VS น่ากิน (nâa gin)

วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
[Wanníi pen wan pasǎa Thai hàeng châat]
Today is national Thai language day.

* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * 

Take a look at today’s Google banner.
It’s written in Thai! Isn’t that cool? (^ 3 ^)

ก : ก.ไก่ [gaw gài] chicken
ล : ล.ลิง [law ling] monkey…

Continue reading Thai Language Day

There are 4 different ways to say “Exactly (the same),” which are: “เด๊ะ” [dé], “เป๊ะ” [pé], “เปี๊ยบ” [píap] and “อย่างกับแกะ” [yàang gàp gàe].

Examples

พ่อกับลูก ท่าเหมือนกันเด๊ะ 
[pâw gàp lûuk, tâa meǔan gan dé]

พ่อกับลูก ท่าเหมือนกันเป๊ะ 
[pâw gàp lûuk, tâa meǔan gan pé]

พ่อกับลูก ท่าเหมือนกันเปี๊ยบ
[pâw gàp lûuk, tâa meǔan gan píap]

พ่อกับลูก ท่าเหมือนกันอย่างกับแกะ
[pâw gàp lûuk, tâa meǔan gan yàng gàp gàe]

Meaning:
The postures of the father’s and the son’s are just the same!…

Continue reading 4 Different Ways to Say “Exactly (the same)”

ดูออกไหมคะว่านี่เป็นรูปอะไร 
[Duu àwk mái ká wâa nîi pen rûup arai?]
Can you guys tell what shape this is?

เฉลย เป็นรูปประเทศไทยค่ะ
[Chaloěi: pen rûup pràthêet Thai kâ]
The answer is it’s a shape of Thailand!…

Continue reading “A Shape of …”

Did you know? In Thai, we use the verb “เล่น” (to play) with computer, the Internet & Facebook or any other social media sites. 

E.g.

เดี๋ยวค่อยกิน เล่นคอมอยู่
[dǐaw kôi gin, lên com(puter) yùu]
I’m using the computer now. I’ll eat later. 

เวลาว่าง เราชอบเล่นเน็ต
[welaa wâng rao châwp lên nèt]
In my free time, I like to surf the Internet.…

Continue reading “เล่น” (lên) + Computer / Facebook etc.

วันนี้ไปสอนนักเรียนชาวญี่ปุ่นแบบเจอตัวจริงมาที่กรุงเทพ
[Wanníi pai sǒrn nákrian chao yîipùn bàeb jer tua jing maa tîi krung thep]
Today, I gave an in-person lesson to my Japanese student for the first time in Bangkok

หลังจากสอนทางสไกป์มาเป็นเวลาประมาณครึ่งปี
[lǎng jàak sǎwn taang Skype maa pen welaa pràmaan krêung pii]
after having taught him over Skype for about half a year.…

Continue reading A Souvenir from Japan