Fun Thai Trivia

[- – Chat Language – -]

Do you see the word “ครัช” written all over Facebook these days? It has become a new trend for chat language! This word actually comes from the male polite particle “ครับ”. Of course, it doesn’t exist, it’s a wrong way of spelling and we expect that people will stop using it in the near future!…

Continue reading “ครัช”

Do you know how to order whatever dish with an egg over it? If you say “ใส่ไข่” (sài kài), you’ll get an egg mixed up with other ingredients in your dish. Use the verb “โปะ” (pò) and you’ll get a beautiful-looking egg over the rice! If you want a fried egg, say the name of the dish followed by “โปะไข่ดาว” (pò kài dao) or say “โปะไข่เจียว” (pò kài jiao) if you want an omelette.…

Continue reading “With a fried egg on top”

สวัสดีปีใหม่ ค่ะ
Happy New Year!
[sa wàd dii pii mài kâ]

ขอบคุณที่ติดตามเราตลอดปีที่ผ่านมา
Thank you for following us throughout the past year.
[khàwp khun tîi tìd taam rao talàwd pii tîi pâan maa]

Yuki Tachaya & Miki Chidchaya

::——Useful Vocabulary ——::

ปีใหม่ [pii mâi] : New Year
ของขวัญ [kǒng kwǎn] : Present
แกะ [gàe] : To open (a present)
ฉลอง [cha lǒng] : To celebrate
งานเลี้ยง [ngaan líang] : Party
พลุ [plú] : Fireworks
สนุก [sanùk] : Fun
อวยพร [uai pawn] : To wish
มีความสุข [mii kwaam sùk] : Happy
ขอให้ [kǎw hâi] : I wish you ..…

Continue reading Happy New Year ~*

เชื่อไหมคะ 
Believe it or not?
[chêua mái ká]

นี่คือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเบลเยี่ยมกับเนเธอร์แลนด์
This is the border line between Belgium and the Netherlands! 
[nîi keu sên bàeng kèet daen ráwàng prathêet Belgium gàp Netherlands]

ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะ
Unbelievable, isn’t it?
[mâi nâa chêua loei châi mái ká]

Grammar::::::

ระหว่าง “A” กับ “B” [ráwàng A gàp B] Between “A” and “B” …

Continue reading Between “A” and “B”

~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~

อากาศที่นิวยอร์กตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
[aagàat tîi New York tawn níi pen yang-ngai bâang]
How is the weather in New York now?

ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสอากาศหนาวกี่องศา
[tawn níi tîi fáràngsèet aagàat nǎao gìi ongsǎa]
How many degrees is it in France now?…

Continue reading “How’s the Weather in…?”

:Father’s Day Phrases Worth Knowing:

วันพ่อ 
[wan pâw]
Father’s Day

วันที่ห้าธันวาคม
[wan tîi hâa, than-waa-kom]
December 5th

ทรงพระเจริญ 
[song prá ja-rern] 
Long Live the King

เรารักในหลวง
[rao rák nai-lǔang]
We love the King. 

. . . . . (^ n ^)/*

ใครรักในหลวงบ้างคะ 
[khrai rák nai-lǔang bâng ká]
Who here loves the King? …

Continue reading Father’s Day

กิจกรรมยามเช้า (^ n ^ ) 
(gìdjagam yaam cháao)
Morning Activities

* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *

ตื่นนอน [teûn nawn] : To wake up
ออกกำลังกาย [àwk gamlang gaai] : To work out
แปรงฟัน [praeng fan] : To brush teeth
อาบน้ำ [àab náam] : To take a shower
กินข้าวเช้า [gin kâo cháao] : To have breakfast…

Continue reading Morning Activities

เวลาอาจจะไม่มีปาก 
[welaa àadjà mâi mii pàak] 
Time might not have a mouth,

แต่มันสามารถบอกอะไรได้ดีกว่าคำพูด
[tàe man sǎamâat bàwk arai dâai dii gwàa kam phûut]
but it can tell things better than words can.…

Continue reading “Time can tell”

Did you know?

The official name of Thailand’s airport is ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [tâa-aa-gàat-sa-yaan sù-wan-na-poom]. However, in everyday conversation, Thai people refer to it as “สนามบินสุวรรณภูมิ [sa-nǎam-bin sù-wan-na-poom].” ท่าอากาศยาน [tâa-aa-gàat-sa-yaan] is more formal than สนามบิน [sa-nǎam-bin] and it is usually used only in the written language. And both mean “airport”(^ n ^)/*

Continue reading Airport

เทศกาลกินเจ [thêetsagaan gin jay] : (Thailand’s) Vegetarian Festival.

เทศกาลกินเจปีนี้ มีใครกินเจบ้างคะ
[thêetsagaan gin jay pii níi, mii khrai gin jay bâng ká]
Anyone going vegetarian during Thailand’s vegetarian festival this year?

Did you know? People call it the “vegetarian” festival in English but the word “เจ” [jay] in “เทศกาลกินเจ” [thêetsagaan gin jay] actually means “vegan.” For “vegetarian,” we say “มังสวิรัติ” [mangsàwírát].…

Continue reading Vegan V.S. Vegetarian

สู้กันแทบตายเพื่อแย่งชิงเข็มขัด
[Sûu gan tâeb taai peûa yâeng ching kěm kàd]
They’re fighting so hard for the belt…

แต่ไม่มีใครสวมกางเกง
[tàe mâi mii krai suǎm gaang geng]
…but neither of them wears pants!

แทบ [tâeb] = Almost, nearly
ตาย [taai] = To die

Meaning ::::
“…so hard/so much (one almost dies),” “do one’s best in..”

It’s used in a situation where you put a lot of effort in doing something but it’s not worth the outcome or the result didn’t turn out as expected or is unpleasant/undesirable.…

Continue reading แทบตาย (tâeb taai)

เท่า [thâo] = As…as…
ไม่…เท่า [mâi thâo] = Not as…as…

“ไม่มีแฟนไม่เหงาเท่าไม่มีเพื่อน”
mâi mii fan mâi ngǎo thâo mâi mii peûan.

ไม่เหงาเท่า [mâi ngǎo thâo] = not as lonely as ..
Not having a boyfriend/girlfriend is not as lonely as not having friends. …

Continue reading “Not as…as…”

ฟิสิกส์จะง่ายกว่านี้เยอะ ถ้าวันนั้น..ไอแซก นิวตันนอนใต้ต้นทุเรียน
[Physics jà ngâai gwàa níi yér tâa wan nán Isaac Newton nawn tâi tôn túrian]
Physics would be much easier if that day, Isaac Newton had been lying under a durian tree. 

กูเห็นด้วย
[guu hěn dûai]
I agree!…

Continue reading “Physics would be much easier if…”