Yuki & Miki @ PickupThai

4 ตัวอักษรที่ทำให้ผู้หญิงหัวใจเต้นแรงสุด ไม่ใช่คำว่า “LOVE”
[sìi tua àk sǎwn tîi tam hâi pûu yǐng hǔa jai tên raeng sùd mâi châi kam wâa “LOVE”]
The 4 letters that make a woman’s heart beat the fastest aren’t “LOVE”

แต่เป็นคำว่า “SALE”
[tâe pen kam wâa “SALE”]
but “SALE.”

Vocabulary

ตัวอักษร [tua àk sǎwn] letter, character
ทำให้ [tam hâi] to make, to cause
หัวใจ [hǔa jai] heart
เต้น [tên] to dance (in this context, “to beat”)
แรง [raeng] strong, strongly
สุด [sùd] the most (derived from “ที่สุด [tîi sùd]”)
คำว่า [kam wâa] the word…

Click here to learn more about the word “ว่า [wâa]”…

Continue reading The Four Letters

The word แย่ [yâe] is an adjective meaning “bad” or “terrible.” For example, “อากาศแย่” [aagàat yâe] bad weather, “รสชาติแย่” [rótchâat yâe] bad taste or “นิสัยแย่” [nísǎi yâe] bad attitude. However, when used as an adverb to intensify an adjective, it means “badly” or “terribly” as in “very” or “to a great degree.” However, we typically don’t use this word when we want to say “very.” As you may already know, we use the word “มาก [mâak].”

The colloquial idiom “[adj.] + แย่(เลย) [yâe (loei)]” is usually used in a response to someone’s statement, to speculate or make an assumption about the consequence that is likely to be true, of an action or a situation that happened, is happening or will happen.…

Continue reading ~แย่(เลย) “yâe (loei)”

A unique display of the numbers 1-10 written in Thai numerals and spelled out by name in Thai script on various useful products including clocks, watches, T-shirts, mouse pads, mugs and phone cases.

Featured Products

Click here to see all products from this collection.

 

Thai Numbers Wall Clock

Wall clock with the hours written in Thai numerals and spelled out in Thai script.…

Continue reading Thai Numbers

In this video, khru Yuki Tachaya explains the uses of all the four different verbs that Thai people use to express ability, which are เป็น [bpen] ได้ [dâai] ไหว [wǎi] and ออก [àwk]. She also talks about some common mistakes that Thai learners use regarding this subject. After watching this video, you will be able to say what you know how to do and use each verb in the correct contexts and sound natural like a Thai person.…

Continue reading How to Express Ability in Thai


 

หลอก [làwk] to fool, to trick, to deceive
โกหก [go hòk] to lie, to tell a lie
แกล้ง [glâeng] to tease, play a prank on someone
พูดเล่น [pûut lên] to joke, to kid
ล้อ [láw] to tease, to make fun of (verbally)

Happy April Fools’ Day! ( ^ n ^ )/*

By the way, this Songkran, we’re not running a promotion for PickupThai Podcast.…

Continue reading April Fools’ Day

“ไม่ A ก็ B” [mâi…gâw…] is equivalent of the expression “either A or B” in English. The direct translation of “ไม่ A ก็ B” [mâi…gâw…] is “A, if not, B.” It’s also possible to say “A ไม่ก็ B” […mâi gâw…].

Examples:

วางไว้หน้าตู้เย็นไม่ก็หน้าทีวีดีกว่า
[waang wái nâa tûu yen mâi gâw nâa TV dii gwàa]
I think we should put it either in front of the fridge or the TV.…

Continue reading “Either…or…”

thailand_texture
 

วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติของไทย
[wan tîi hâa tanwaakom pen wan châat kǎwng Thai]
December 5th is Thailand National Day.

วันชาติของประเทศคุณตรงกับวันที่เท่าไหร่
[wan châat kǎwng prathêet khun trong gàp wan tîi tâo rài]
When is national day celebrated in your country?

Trivia: Did you know the difference between ประเทศไทย [prathêet Thai] and เมืองไทย [meuang Thai]?…

Continue reading Thai National Day


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

๑ 1 มกราคม [mágaraakom] = January
๒ 2 กุมภาพันธ์ [gumpaapan] = February
๓ 3 มีนาคม [miinaakom] = March
๔ 4 เมษายน [maysǎayon] = April
๕ 5 พฤษภาคม [préutsapaakom] = May
๖ 6 มิถุนายน [mítùnaayon] = June
๗ 7 กรกฎาคม [garágadaakom] = July
๘ 8 สิงหาคม [sǐnghǎakom] = August
๙ 9 กันยายน [ganyaayon] = September
๑๐ 10 ตุลาคม [dtùlaakom] = October
๑๑ 11 พฤศจิกายน [préutsajìgaayon] = November
๑๒ 12 ธันวาคม [tanwaakom] = December

Tip: All months that have 31 days end with “คม” [kom], 30 days “ยน” [yon] and 28/29 days “พันธ์” [pan].…

Continue reading Wallpaper 8: Thai Numbers and Months

23316673_1376480019123214_6281944800806739237_n

นอนหลับบนรถเมล์
[nawn làp bon rótmay]
Sleeping on the bus

ที่คิดไว้
[tîi kíd wái]
What I pictured

ความเป็นจริง
[kwaam pen jing]
Reality


[ Grammar corner – – – * ]

The word “ที่” [tîi] when functioning as a relative pronoun is used like the word “that” in English. However, in some cases, the noun that it follows can be omitted.…

Continue reading Sleeping on the Bus

22279629_1927818937232938_695038949069022509_nคนอื่น [kon èun] Other people
กู [guu] Me

Grammar corner – – *

Did you know that the word “อื่น” [èun] meaning “another” or “other” is usually used in this structure -> “noun + classifier + “อื่น” [èun],” but the classifier can be omitted when it’s the same as the noun?…

Continue reading Other People VS Me

Did you know that in Thai we also have a word that has a similar usage to that of the filler word “like” in English? That’s the word “แบบ” [bàep]. The formal meaning of “แบบ” [bàep] is model, style, way, form or pattern. But it’s also used in the same way as the word “like” in English when used as a filler word, that is, it does not carry any meaning but it’s simply used to mark a pause or hesitation in speech.…

Continue reading Thai Equivalent of The Filler Word “Like”

พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and have never experienced this beautiful Thai culture before,

พรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคุณ
[prûng níi jà pen ogàat tîi dii mâak sǎmràp khun]
..tomorrow, it will be a wonderful opportunity for you.…

Continue reading Loy Grathong Festival