Yuki & Miki @ PickupThai

Learning Thai is FUN! Let Tamago show you.

PickupThai proudly introduces the first picture book ever created to teach the Thai language to non-native speakers, “วันที่น่าจดจำของเจ้าทามาโกะจอมขี้ลืม [wan tîi nâa jòt jam kɔ̌ɔng jâo Tamago jɔɔm kîi lʉʉm]” (The Unforgettable Day of Forgetful Tamago), available in three versions. Click here to see more details.…

Continue reading PickupThai’s E-Picture Book for Learning Thai

22228316_1927826903898808_2654162177997141679_n

ตอนไม่มีอะไรทำ
[dtawn mâi mii arai tam]
When I don’t have anything to do.

ตอนมีอะไรมากมายต้องทำ
[dtawn mii arai mâak maai dtâwng tam]
When I have lots of things to do.

[ – – Grammar Corner – – ]

“อะไร” [arai] doesn’t always mean “what.” Like in the example above, “อะไร” [arai] can sometimes mean “something,” “anything,” “nothing” or simply “thing.” Let’s take a look at other examples where “อะไร” [arai] is not used as a question word.…

Continue reading Anything, Something, Nothing

In Thai, we add the word “ขนาดนี้” [kanàad níi] or “ขนาดนั้น” [kanàad nán] after an adjective or an adverb to express a specific amount or extent of something. In other words, we say “ขนาดนี้” [kanàad níi] for “this much” and “ขนาดนั้น” [kanàad nán] for “that much.” Let’s take a look at the following examples for better understanding.…

Continue reading “This much / that much”

ทายสิคะว่า ราชากับราชินีแห่งผลไม้ไทยคือผลไม้อะไร
[taai sì ká wâa raachaa gàp raachinii hàeng pǒnlamáai Thai keu pǒnlamáai arai]
Guess what fruits are the King and the Queen of Thai fruits?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย
[chaloěi]
The answer is…

ราชาแห่งผลไม้ไทย คือ ทุเรียน
[raachaa hàeng pǒnlamáai Thai keu túrian]
The King of Thai fruits is durian!…

Continue reading The King & The Queen of Thai Fruits

babyvocab

Things that Babies Do

ร้องไห้ [ráwng hâai] to cry
หัวเราะ [hǔa ráw] to laugh
ยิ้ม [yím] to smile

ไอ [ai] to cough
จาม [jaam] to sneeze
สะอึก [sa èuk] to hiccup
งอแง [ngaw ngae] to fuss

กิน [gin] to eat
กลืน [gleun] to swallow
เรอ [rer] to burp
อ้วก [ûak] to throw up
แหวะนม [wàe nom] to spit up / to regurgitate
ดูดนิ้ว [dùud níw] to suck one’s thumb

นอน [nawn] to sleep
หาว [hǎaw] to yawn
กรน [gron] to snore
สะดุ้ง [sa dûng] to be startled
บิดขี้เกียจ [bìd kîi gìat] to stretch

ลืมตา [leum taa] to open one’s eyes
หลับตา [làp taa] to close one’s eyes
กระพริบตา [grapríp taa] to blink

ตด [tòd] to fart
ฉี่ [chìi] to pee
อึ [èu] / ขี้ [kîi] to poop
น้ำลายไหล [námlaai lǎi] to drool

นั่ง [nâng] to sit
ยืน [yeun] to stand
คลาน [klaan] to crawl
พลิกตัว [plík tua] to roll over

 

Things that We Do for Babies

ป้อน [páwn] to feed
ให้นม [hâi nom] to breastfeed
เช็ดปาก [chét pàak] to wipe one’s mouth
จับเรอ [jàp rer] to burp

ชงนม [chong nom] to prepare formula
ล้างขวดนม [láang kùat nom] to wash bottles
นึ่งขวดนม [nêung kùat nom] to sterilize bottles

อุ้ม [ûm] to hold
ปลอบ [plàwp] to comfort / to soothe
กล่อม [glàwm] to lull to sleep by singing
วางลงเปล [waang long play] to put in the cradle

อาบน้ำ [àab náam] to bathe
สระผม [sà pǒm] to wash hair
ทำความสะอาด [tam kwaam sa àad] to clean
ห่อตัว [hàw tua] to swaddle
เปลี่ยนผ้าอ้อม [plìan pâa âwm] to change diapers

 


Things that Babies Need

นม [nom] milk
นมแม่ [nom mâe] breast milk
นมผสม [nom pasǒm] formula
ขวดนม [kûat nom] bottle
จุกหลอก [jùk làwk] pacifier

ผ้ากันน้ำลาย [pâa gan námlaai] bib
ผ้าอ้อม [pâa âwm] diaper
ทิชชู่เปียก [tissue pìak] baby wipe
ผ้าห่อตัว [pâa hàw tua] swaddle blanket

เปล [play] crib
อ่างอาบน้ำ [àang àab náam] bathtub
กระโถน [gratǒne] potty
รถเข็น [rót kěn] stroller
ที่นั่งติดรถยนต์ [tîi nâng tìd rótyon] car seat
เก้าอี้สูง [ gâo îi sǔng] high chair

ตุ๊กตา [túkgataa] stuffed animal / doll
ตุ๊กตาหมี [túkgataa mǐi] teddy bear
ของเล่น [kǎwng lên] toy

 …

Continue reading Baby Vocabulary

The expression “to keep (on) doing something” or “to continue doing something” in English can be expressed in Thai by using the structure of a “verb” followed by the word “ต่อ [tàw]” which means “to extend,” “to lengthen,” or “to prolong.” For example “กินต่อ [gin tàw]” means to “keep eating” and “พูดต่อ [pûut tàw]” means to “keep talking.” You can emphasize the meaning by saying “ต่อไปเรื่อยๆ [tàw pai reuâi reuâi]” instead of only “ต่อ [tàw].…

Continue reading “To keep (on) doing…”

When you are obsessed with something you have just obtained or something new in your life, in Thai we use the verb เห่อ “hèr” to describe the obsession. It can be used with either an object, an animal or a person, as long as they are new. Let’s take a look at the examples below.…

Continue reading เห่อ “hèr”

20727899_10159210381380230_5283550725120696595_n

สุขสันต์วันแม่ แม่ๆทุกคน
[sùk sǎn wan mâe, mâe mâe túk kon]
Happy Mother’s Day to all mothers.

วันนี้วันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันแม่ของไทย
[wanníi wan tîi sìp sǎwng sǐng hǎa kom, trong gàp wan mâe kǎwng Thai]
Today is the 12th of August, which is Thai Mother’s Day.

วันแม่ปีนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับฉัน
[wan mâe pii níi pen wan tîi písèet sǎmràp chán]
This year’s Mother’s Day is a special day to me.…

Continue reading Mother’s Day

10312610_588298414601534_7962509927981821908_n

 

เคยเห็นแล้วหรือยังคะ หุ่นแมคโดนัลด์ยืนไหว้
[koei hěn léaw rěu yang ká, hùn McDonald’s yeun wâai]
Have you seen a McDonald’s mannequin doing the Thai “wai” yet?

แล้วคุณรู้ไหมคะว่าแมคโดนัลด์ที่เมืองไทยมีเมนูข้าวกะเพราด้วย
[léaw kun rúu mǎi ká wâa McDonald’s tîi meuang tai mii menu kâao gàprao dûai]
And did you know that Thai McDonald’s serve kaprao?

Continue reading Thai McDonald’s