Script:

The mean girl: เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา Pen pèd leáw jà bin, pen kon hǔu nuàk leáw jà lên Violin. Ter jà bâa rǒr? Tammai mâi pai rian wíchaa èun sǐa welaa kon èun káo.
A duck trying to fly? A deaf trying to play violin? Are you crazy? Why don’t you learn something else? You’re wasting other people’s time!

[Dialog in sign language]
The street performer: ยังเล่นไวโอลินอยู่หรือเปล่า
yang lên Violin yùu réu plào?
You still play the violin?
The blind girl: ทำไมหนูถึงแตกต่างจากคนอื่นอะคะ ลุง
Tammai nǔu teǔng taktaang jaak kon èun a ka lung?
Why am I different from others?

The street performer: แล้วทำไมจะต้องเป็นเหมือนคนอื่นล่ะ ดนตรีหนะเป็นสิ่งที่ใช้ตามอง หลับตาสิ แล้วหนูจะเห็นมัน leáw tummai jà tông pen meǔn kon èun lâ? dontrii nà pen sìng tîi chaí taa morng. Làp taa sì leáw nǔu jà hěn man. And why do you have to be like others? Music is a visible thing. Close your eyes and you’ll see it.

The mean girl: ทำไม มีปัญหาอ๋อ tammai? mii panhǎa ǒr? What? Got a problem?

The show host: ครับ จบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับ สำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับ และในช่วงต่อไปก็จะเป็นในช่วงของ… ครับ เรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้ เราไปพบกับเธอกันเลยครับ kráp, jòb pai leáw yàang suǎi ngaam ná kráp sǎm ràp phûu kâo pràkuàd kon sud taái kǒng rao nai wanníi ná kráp. láe nai chuáng tòr pai kôr jà pen nai chuáng kǒng … kráp, rao yang leǔa phûu kâo pràkuàd ìik neùng tâan ná kráp nai wanníi. Amazing performance from our last contestant. Now it’s time for… Well, we still have one more contestant left to perform today. And here she is.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

1 Comment

  1. Robert Gatlin

    Very beautiful and moving !

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *