Which one of the following is not in the picture?

a) เมฆ (mêek)
b) เกาะ (gàw)
c) ท้องฟ้า (táwng fáa)
d) จรวด (jarùat)
e) ทะเล (talay)
f) ปีก (pìik)

See answer below –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The answer is “d) จรวด (jarùat)”

a) เมฆ (mêek) cloud
b) เกาะ (gàw) island
c) ท้องฟ้า (táwng fáa) sky
d) จรวด (jarùat) rocket
e) ทะเล (talay) sea / ocean
f) ปีก (pìik) wing…

Continue reading Quick Quiz

“ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง”
[tâa khun bin mâi dâai, wîng!]
If you can’t fly, run.

“วิ่งไม่ได้ก็เดิน”
[wîng mâi dâai gâw dern!]
If you can’t run, walk.

“เดินไม่ได้ก็คลาน”
[dern mâi dâai gâw klaan]
If you can’t walk, crawl.

“ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า”
[tam yàang rai gâw dâai hâi klêuan pai kâng nâa]
Do whatever you can to move forward.…

Continue reading Keep Moving

เมตตากรุณาคือภาษาที่คนหูหนวกได้ยิน
[mêet taa garúnaa keu phaasǎa tîi kon hǔu nùak dâiyin]
Compassion is the language that the deaf can hear,

คนตาบอดมองเห็น และคนใบ้พูดได้
[kon taa bàwd mawng hěn láe kon bâi phûut dâai]
the blind can see and the mute can speak.

Buddhist definitions:::
เมตตา [mêet taa]: loving-kindness
กรุณา [garúnaa]: compassion…

Continue reading Compassion

พ่อ: รับคำขอเป็นเพื่อนของพ่อหน่อยสิ
[ráp kam kǎw pen pêuan kǎwng pâw nòi sì]
Dad: Can you accept my friend request?

ลูก: โทษฮะพ่อ ผมไม่รับแอดคนในครอบครัว
[tôde há pâw, phǒm mâi ráp ád kon nai krâwp krua]
Son: Sorry, Dad. I don’t add family members.

V o c a b – – – – – – – – – – – – – – – – – –

รับ [ráp]: to accept
คำขอ [kam kǎw]: request
เพื่อน [pêuan]: friend
โทษ [tôde]: sorry
ครอบครัว [krâwp krua]: family…

Continue reading Friend Request

happynewyear2017

สวัสดีปีใหม่ [sawàddii pii mài] Happy New Year!

ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปี
[Kǎw hâi túkkon jer tàe sìng dii dii talàwd táng pii]
May only good things occur to you throughout the entire year.

ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามพวกเรา
[kàwp khun mâak mâak tîi koi tìd taam pûak rao]
Thank you very much for following us.

สวัสดี [sawàddii] = hello
ปี [pii] = year
ใหม่ [mài] = new
ขอให้ [kǎw hâi] = May… (an expression used to wish someone something)
ทุกคน [túkkon] = everyone
เจอ [jer] = to meet / to encounter
แต่ [tàe] = only / but
สิ่ง [sìng] = thing
ดี [dii] = good
ตลอดทั้งปี [talàwd táng pii] = throughout the whole year
ขอบคุณ [kàwp khun] = thank you
มากๆ [mâak mâak] = very much
ที่ [tîi] = for…
คอย [koi] = to keep
ติดตาม [tìd taam] = to follow
พวกเรา [pûak rao] = we, us

From Yuki Tachaya & Miki Chidchaya…

Continue reading Happy New Year 2017!