หากไม่มีโอกาสทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่
[hàak mâi mii o-gàat tam sìng tîi yîng yài]
If you don’t have a chance to do something big,

ทำสิ่งเล็กๆให้ยอดเยี่ยม
[tam sìng lék lék hâi yôrd yîam]
do the small things excellently.…

Continue reading “The Small Things”

ระบบการศึกษาไทย
[rábòp gaan sèuksǎa Thai]

—————————————-อนุบาล (อ.) 
[à-nú-baan/ aw] Kindergarten

อ. 1 [aw nèung]
อ. 2 [aw sǒng]
อ. 3 [aw sam]

—————————————-ประถม (ป.) 
[prà-thǒm/ paw] Elementary school

ป. 1 [paw nèung]
ป. 2 [paw sǒng]
ป. 3 [paw sam]
ป. 4 [paw sìi]
ป. 5 [paw hâa]
ป. 6 [paw hòk]

—————————————-มัธยมต้น (ม.ต้น) 
[máttayom tôn/ maw tôn] Junior high school

ม.…

Continue reading Thai Education System

Useful School Vocabulary Words

– * – * – – * – * – – * – * –

ครู [khru] Teacher
นักเรียน [nák rian] Student
อาจารย์ [aajarn] Professor 
นักศึกษา [nák sèuksǎa] College student
สอน [sǎwn] To teach
เรียน [rian] To study, learn
วิชา [wí chaa] Subject
รายงาน [raai ngaan] Report
การบ้าน [gaan bâan] Homework
โรงเรียน [rong rian] School
มหาวิทยาลัย [mahǎawíttayalai] University
สอบ [sàwp] To take a test, test
ทบทวน [tób tuan] Review/revise lessons
ผลการเรียน [pǒn gaan rian] Academic record
จบการศึกษา [jòb gaan sèuksǎa] To graduate…

Continue reading School Vocab

A rare photograph of the King and his family with Walt Disney.

And a precious clip of them spending time together at Disneyland.

หาเจอโดยบังเอิญค่ะ
[Hǎa jer dooi bang ern kâ]
We found them by accident!

โดยบังเอิญ [dooi bang ern] :: by accident…

Continue reading “By Accident”

[- – Chat Language – -]

Do you see the word “ครัช” written all over Facebook these days? It has become a new trend for chat language! This word actually comes from the male polite particle “ครับ”. Of course, it doesn’t exist, it’s a wrong way of spelling and we expect that people will stop using it in the near future!…

Continue reading “ครัช”

Do you know how to order whatever dish with an egg over it? If you say “ใส่ไข่” (sài kài), you’ll get an egg mixed up with other ingredients in your dish. Use the verb “โปะ” (pò) and you’ll get a beautiful-looking egg over the rice! If you want a fried egg, say the name of the dish followed by “โปะไข่ดาว” (pò kài dao) or say “โปะไข่เจียว” (pò kài jiao) if you want an omelette.…

Continue reading “With a fried egg on top”

สวัสดีปีใหม่ ค่ะ
Happy New Year!
[sa wàd dii pii mài kâ]

ขอบคุณที่ติดตามเราตลอดปีที่ผ่านมา
Thank you for following us throughout the past year.
[khàwp khun tîi tìd taam rao talàwd pii tîi pâan maa]

Yuki Tachaya & Miki Chidchaya

::——Useful Vocabulary ——::

ปีใหม่ [pii mâi] : New Year
ของขวัญ [kǒng kwǎn] : Present
แกะ [gàe] : To open (a present)
ฉลอง [cha lǒng] : To celebrate
งานเลี้ยง [ngaan líang] : Party
พลุ [plú] : Fireworks
สนุก [sanùk] : Fun
อวยพร [uai pawn] : To wish
มีความสุข [mii kwaam sùk] : Happy
ขอให้ [kǎw hâi] : I wish you ..…

Continue reading Happy New Year ~*

เชื่อไหมคะ 
Believe it or not?
[chêua mái ká]

นี่คือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเบลเยี่ยมกับเนเธอร์แลนด์
This is the border line between Belgium and the Netherlands! 
[nîi keu sên bàeng kèet daen ráwàng prathêet Belgium gàp Netherlands]

ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะ
Unbelievable, isn’t it?
[mâi nâa chêua loei châi mái ká]

Grammar::::::

ระหว่าง “A” กับ “B” [ráwàng A gàp B] Between “A” and “B” …

Continue reading Between “A” and “B”

~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~

อากาศที่นิวยอร์กตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
[aagàat tîi New York tawn níi pen yang-ngai bâang]
How is the weather in New York now?

ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสอากาศหนาวกี่องศา
[tawn níi tîi fáràngsèet aagàat nǎao gìi ongsǎa]
How many degrees is it in France now?…

Continue reading “How’s the Weather in…?”