13087728_10156857112555230_7874854697041288593_n

Compound Nouns that Contain the Word “น้ำ”

น้ำตก [nám tòk] waterfall
น้ำเชื่อม [nám chêuam] syrup
น้ำผึ้ง [nám pêung] honey
น้ำตาล [nám taan] sugar
น้ำแกง [nám gaeng] soup
น้ำตา [nám taa] tear
น้ำลาย [nám laai] saliva
น้ำใจ [nám jai] generosity
น้ำจิ้ม [nám jîm] dipping sauce
น้ำมนต์ [nám mon] sacred water
น้ำผลไม้ [náam pǒnlamáai] juice
น้ำดื่ม [náam deùm] drinking water
น้ำอัดลม [náam àdlom] soda, soft drink

Did you know that the word “น้ำ” [náam] usually has a long vowel but when it’s a part of a compound word, it is mostly short?…

Continue reading Words with “น้ำ” [náam]

คุณลบอดีตไม่ได้
[khun lóp adìit mâi dâai]
You cannot erase your past.

เพราะเพื่อนแคปเจอร์ไว้หมดแล้ว
[práw peûan capture wái mòt léaw]
Because your friends have already captured every part of it.

(Isn’t Facebook scary?)…

Continue reading “Unerasable Past”

[Colloquial Thai] Did you know? Thai people often refer to their family as “ที่บ้าน” [tîi bâan] instead of “ครอบครัว” [krâwb krua] and Thailand as “บ้านเรา” [bâan rao] instead of “ประเทศไทย” [pràthêet Thai].

Literal Meanings – – – – – – – – – – – 

“ที่บ้าน” [tîi bâan] : at home
“บ้านเรา” [bâan rao] : our home…

Continue reading “ที่บ้าน” [tîi bâan]

สถานะ [satǎaná] 
Relationship status:

โสด [sòde] single
มีแฟนแล้ว [mii faen léaw] in a relationship
แต่งงาน [tàeng ngaan] married
หมั้น [mân] engaged
หย่า [yàa] divorced
รอปาฏิหาริย์อยู่ [raw patihǎan yùu] waiting for a miracle…

Continue reading Relationship Status

7 สิ่งที่ไม่ควรเหยียดและดูถูก
[jèt sìng tîi mâi kuan yìat láe duutùuk]
Seven Things Not to Be Discriminated Against

เพศ [pêet]
: Gender

สีผิว [sǐi pǐw]
: Skin color

ชนชั้นฐานะ 
[chonchán tǎaná]
: Social class

รสนิยม ความชอบ 
[rótsaníyom / kwaam chôrb]
: Taste

รูปแบบการดำเนินชีวิต 
[rûup bàep gaan dam nern chiiwít]
: Lifestyle

ความสามารถ 
[kwaam sǎa mâat]
: Ability

ความคิดที่คุณไม่ชอบ 
[kwaam kít tîi khun mâi chôrb]
: Opinions that you dislike…

Continue reading 7 Things Not to Be Discriminated Against

ทุก [túk] means “every.” For example, ทุกวัน [túk wan] = every day, ทุกเดือน [túk deuan] = every month and ทุกปี [túk pii] = every year. But do you know what “ทุกเมื่อ [túk mêua]” means?

You might not be familiar with the word “ทุกเมื่อ [túk mêua]” but it does exist. It means “at any time” and it’s used in the context of “something can happen at any moment.”

For example:

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
[ùbàttìhèet gèrd kêun dâi túk mêua]
An accident can happen at any time.…

Continue reading “At Any Time”

อย่าบ่นเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อแม่ให้ไม่ได้
[yàa bòn gìaw gàp sìng tîi pâw mâe hâi mâi dâai]
Don’t complain about things that your parents cannot give to you.

สิ่งที่พวกท่านให้อาจเป็นสิ่งเดียวที่พวกท่านมี
[sìng tîi pûak tâan hâi àad pen sìng diaw tîi pûak tâan mii]
What they gave you could be all that they had.

Vocabulary – – – – – – –

บ่น [bòn] to complain
เกี่ยวกับ [gìaw gàp] about
สิ่ง [sìng] thing
พ่อแม่ [pâw mâe] parents
ท่าน [tâan] you, he, she (polite term)
พวกท่าน [pûak tâan] you (plural), they (polite term)
เดียว [diaw] the only one…

Continue reading All That They Had