4 ตัวอักษรที่ทำให้ผู้หญิงหัวใจเต้นแรงสุด ไม่ใช่คำว่า “LOVE”
[sìi tua àk sǎwn tîi tam hâi pûu yǐng hǔa jai tên raeng sùd mâi châi kam wâa “LOVE”]
The 4 letters that make a woman’s heart beat the fastest aren’t “LOVE”

แต่เป็นคำว่า “SALE”
[tâe pen kam wâa “SALE”]
but “SALE.”

Vocabulary

ตัวอักษร [tua àk sǎwn] letter, character
ทำให้ [tam hâi] to make, to cause
หัวใจ [hǔa jai] heart
เต้น [tên] to dance (in this context, “to beat”)
แรง [raeng] strong, strongly
สุด [sùd] the most (derived from “ที่สุด [tîi sùd]”)
คำว่า [kam wâa] the word…

Click here to learn more about the word “ว่า [wâa]”…

Continue reading The Four Letters

The word แย่ [yâe] is an adjective meaning “bad” or “terrible.” For example, “อากาศแย่” [aagàat yâe] bad weather, “รสชาติแย่” [rótchâat yâe] bad taste or “นิสัยแย่” [nísǎi yâe] bad attitude. However, when used as an adverb to intensify an adjective, it means “badly” or “terribly” as in “very” or “to a great degree.” However, we typically don’t use this word when we want to say “very.” As you may already know, we use the word “มาก [mâak].”

The colloquial idiom “[adj.] + แย่(เลย) [yâe (loei)]” is usually used in a response to someone’s statement, to speculate or make an assumption about the consequence that is likely to be true, of an action or a situation that happened, is happening or will happen.…

Continue reading ~แย่(เลย) “yâe (loei)”

A unique display of the numbers 1-10 written in Thai numerals and spelled out by name in Thai script on various useful products including clocks, watches, T-shirts, mouse pads, mugs and phone cases.

Featured Products

Click here to see all products from this collection.

 

Thai Numbers Wall Clock

Wall clock with the hours written in Thai numerals and spelled out in Thai script.…

Continue reading Thai Numbers

In this video, khru Yuki Tachaya explains the uses of all the four different verbs that Thai people use to express ability, which are เป็น [bpen] ได้ [dâai] ไหว [wǎi] and ออก [àwk]. She also talks about some common mistakes that Thai learners use regarding this subject. After watching this video, you will be able to say what you know how to do and use each verb in the correct contexts and sound natural like a Thai person.…

Continue reading How to Express Ability in Thai

Private Lessons with Mary Jane

“I have been studying Thai with Kru Jane for about two months now and she has been wonderful. I have tried other study methods before and have not enjoyed it, but I am really enjoying Pick-up Thai and Kru Jane is a great teacher! Since studying with her, I have grown so much in my Thai speaking.

Continue reading A New Testimonial for Khru Jane


 

หลอก [làwk] to fool, to trick, to deceive
โกหก [go hòk] to lie, to tell a lie
แกล้ง [glâeng] to tease, play a prank on someone
พูดเล่น [pûut lên] to joke, to kid
ล้อ [láw] to tease, to make fun of (verbally)

Happy April Fools’ Day! ( ^ n ^ )/*

By the way, this Songkran, we’re not running a promotion for PickupThai Podcast.…

Continue reading April Fools’ Day

จงเดาว่าใครที่ทำให้ทุกคนไม่ได้นอนเมื่อคืน
[jong dao wâa khrai tîi tam hâi túk kon mâi dâai nawn mêua keun]
Guess who it is that kept everyone up last night.

[ Vocabulary – – – – – *]
จง [jong] + verb : formal imperative form (used in written language)
เดา(ว่า) [dao (wâa)] : to guess
ทุกคน  [túk kon] : everyone
เมื่อคืน  [mêua keun] : last night

[ Grammar – – – – – *]

1.) ทำให้ [tam hâi] + someone + adj.…

Continue reading Who Kept Everyone up Last Night

 

This collection features various cool and unique T-shirt designs that help you communicate with the local Thai people. One-of-a-kind gift for yourself or someone traveling to Thailand.

Featured Products

Click here to see all products from this collection.

 

Useful Thai Phrases for Tourists

T-shirt with the 14 most useful phrases for tourists traveling in Thailand; including “Hello,” “Thank you,” “No chillies,” “Check please,” “Where is the restroom?” and more!…

Continue reading Cool Thai T-shirts


ข้อสอบ O-Net พ.ศ. 2557
[kâw sàwp O-Net paw sǎw sǎwng hâa hâa jèt]
Entrance Examination 2014.

ข้อไหนเจ็บปวดหัวใจที่สุด
[kâw nǎi jèb pùad hǔa jai tîi sùd]
Which one of the following hurts the most?

1. ฉันรักผัวเขา [chán rák pǔa káo]
I love her husband.

2. ผัวเขารักฉัน [pǔa káo rák chán]
Her husband loves me.…

Continue reading What Hurts Most?

ที่สุดแห่งความเสียดายคือ ตายไปแล้ว ใช้เงินไม่หมด
[tîi sùd hàeng kwaam sǐa daai keu dtaai pai léaw chái ngern mâi mòt]
The most regrettable thing is to die before using up all your money.

ที่สุดแห่งความสลดคือ ใช้เงินหมด แล้วยังไม่ตาย
[tîi sùd hàeng kwaam salòt keu chái ngern mòt léaw yang mâi dtaai]
The saddest thing is after having used up all your money, you’re still alive.…

Continue reading The Saddest Thing…

“อด” [òd] followed by a verb, is one of the commonly used colloquial expressions that don’t really translate to a specific word in English. The closest translation is probably “to miss (the chance to do something)” or “to not get to do something (that you want to do).” It often involves the feelings of regret and disappointment.…

Continue reading อด “òd”


เมื่อครูถามคำถาม
[mêua khruu tǎam kam tǎam]
When your teacher asks a question

แล้วเพื่อนแกล้งบอกครูว่าคุณตอบได้
[léaw pêuan glâeng bàwk khruu wâa khun dtàwb dâai]
and your friend picks on you by telling the teacher that you know the answer.

[ Grammar corner – – – – – – – – – – – – – – – – – – *]

ถาม [tǎam] To ask a question
ขอ [kǎw] To ask for something / to request

“บอก” [bàwk], meaning “to tell,” is one of the verbs that go with the word “ว่า” [wâa] meaning “that…” as in “(to tell someone) that…” There are many other words like this, such as “จำได้” [jam dâai] “to remember,” “พูด” [phûut] “to say,” “แนะนำ” [náe nam] “to suggest” etc.…

Continue reading When Your Teacher Asks a Question

Many of you know the phrase “ไม่ว่าง” [mâi wâang] meaning “I’m not free.” Another way to say “I’m not free” is “I’m busy.” In Thai, we say “(ตอนนี้)ยุ่งอยู่” [(tawn níi) yûng yùu] “I’m busy (now).” “ยุ่ง” [yûng] means “to be busy” and “อยู่” [yùu] is shortened from “กำลัง…อยู่” [gamlang…yùu] which is the form of the continuous tense, equivalent of verb+ing in English.…

Continue reading “ยุ่งอยู่” : “I’m Busy”

 
มีใครดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวไหมคะ
[mii khrai duu giilaa Olympics réuduu nǎao mái ká]
Does anyone watch Winter Olympics?

ต้องรอตั้งสี่ปีแน่ะกว่าจะได้ดูอีก
[tâwng raw tâng sìi pii nàe gwàa jà dâai duu ìik]
We had to wait four years until we could watch it again.

ดิฉันชอบดูการแข่งไอซ์สเก็ตมากๆ เลย
[dichán châwp duu gaan kàeng kǎn ice skate mâak mâak loei]
I love to watch ice-skating competitions.…

Continue reading Winter