เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่า
[mêurài tîi rúu sèuk wâa chiiwít mâi mii kâa]
Whenever you feel like your life is worthless,

จงออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
[jong àwk pai chûai lěua pêuan manút]
go out to help fellow human beings.…

Continue reading Whenever you feel worthless…

ถึงเวลา [těung welaa] + verb + แล้ว [léaw]
= It’s time to….

ถึงเวลาเข้านอนแล้ว
[těung welaa kâo nawn léaw]
It’s time to go to bed

ถึงเวลากินข้าวแล้ว
[těung welaa gin kâao léaw]
It’s time to eat.

ถึงเวลาเรียนภาษาไทยแล้ว
[těung welaa rian paasǎa Thai léaw]
It’s time to study Thai.…

Continue reading It’s time to…

คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
[kon dii sǎmkan gwàa túk sìng]
Being a good person is more important than anything else.

เห็นด้วยไหมคะ
[hěn dûai mái ká]
Do you agree?

– – – – – V o c a b – – – – – (^ 3 ^)/*

คนดี [[kon dii]: good person
สำคัญ [sǎmkan]: important
กว่า [gwàa ]: than
ทุกสิ่ง [túk sìng]: everything
เห็นด้วย [hěn dûai]: to agree …

Continue reading Being A Good Person


Did you know?

There are a lot of people of Chinese ancestry living in Thailand, especially in Bangkok. The dialect they use within their families is called “the Teochew dialect.” A lot of words from this dialect are understood by many Thai people. “อากู๋” [aa gǔu] is a Teochew word that refers to “a brother of one’s mother” or “maternal uncle.” But nowadays, it has become a popular slang word, used among the Thai teenagers and young adults, referring to “Google.”

Example:

ไม่รู้ว่าเคป๊อปคืออะไรเหรอ อากู๋ช่วยได้นะ
[mâi rúu wâa K-pop keu arai rǎw, aa gǔu chûai dâai ná]
You don’t know what K-pop is?…

Continue reading [Thai Slang] อากู๋ (aa gǔu) = Google


ดอกไม้ [dàwk máai] = flower
ดอก [dàwk] + flower name = ….. flower

ต้นไม้ [tôn máai] = tree
ต้น [tôn] + tree name = ….. tree

Example:

ดอกซากุระ [dàwk sakura]: Cherry blossom
ต้นซากุระ [tôn sakura]: Cherry tree

Photo taken by Yuki Tachaya at Big Bear city, California…

Continue reading Trees & Flowers


Creamy Coconut 23: Shopping for the Whole Family
[duration: 37:17]
Storyline: Anakin went to a clothes shop and bought a lot of clothing items for his whole family. Before he left, the sales clerk persuaded him to get something for himself. His answer surprised her. What did he say?

Examples of new vocabulary: T-shirt, skirt, shorts, raincoat, jacket, pajamas, design, every, this one, body, background, inch, oneself.…

Continue reading Creamy Coconut 23: Shopping for the Whole Family

Did you know that it’s very easy to convert the Christian Era or the Common Era (CE: .. คริสต์ศักราช, [krítsàkkaràat]) to the Buddhist Era (BE: .. พุทธศักราช, [pútthasàkkaràat])? You can do that just by adding “543” to the Christian era.

For example,
2016 + 543 = 2559
.…

Continue reading How to convert CE to BE

When you learn that you have a new project/assignment/gig coming up, you can use the phrase “งานเข้า” [ngaan kâo], of which the literal meaning is “a job/project came in.” Usually, it is a good thing when that happens but since you won’t be available to do anything else except for working on that project, it could be considered a bad thing as well.…

Continue reading Popular Slang: “งานเข้า” [ngaan kâo]

cid_b573318e-5950-4542-b781-bee9f3ae73bcmonogeneration

ประธานาธิบดี [prathaanaatipbawdii] President
สหรัฐอเมริกา [sahàrát America] The United States of America
คนที่ 45 [kon tîi sìisìphâa] The 45th (person)

 

Grammar – – – – ( ^ n ^ )

Noun + (Classifier) + ที่ [tîi] + number
= The first, second, third…(ordinal number)

Examples:

วันที่หนึ่งสิงหา [wan tîi nèung sǐng hǎa]
= วัน [wan] + ที่ [tîi] + หนึ่ง [nèung] + สิงหา [sǐng hǎa]
= Day + tîi + 1 + August
= The first (day) of August.…

Continue reading The 45th President (Ordinal Numbers)